2019 Nobel Edebiyat Ödülü Peter Handke’nin oldu

Bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü Avusturyalı oyun yazarı Peter Handke’ye takdim edildi. 

2019 Nobel Edebiyat Ödülü Peter Handke’nin oldu

10 Ekim 2019

2019 ÖDÜLÜ HAND­KE’NİN

Bu yılki Nobel Ede­bi­yat Ödülü’nü kimin ala­ca­ğı me­rak­la bek­le­ni­yor­du. Ödül, Avus­tur­ya­lı oyun ya­za­rı Peter Hand­ke’ye tak­dim edil­di. Hand­ke’nin Türk­çe’ye çev­ri­len ki­tap­la­rı ara­sın­da Ka­le­ci­nin Pe­nal­tı Anın­da­ki En­di­şe­si, Ço­cu­ğun Öy­kü­sü, Solak Kadın, Kısa Mek­tup Uzun Veda bu­lu­nu­yor.

PETER HAND­KE KİMDİR?

6 Ara­lık 1942’de Avus­tur­ya’da doğdu. Öz ba­ba­sı, daha o doğ­ma­dan an­ne­sin­den ay­rıl­dı ve an­ne­si daha sonra Peter Hand­ke’ye adını veren Bruno Hand­ke ile ev­len­di. Peter Hand­ke 1944 yı­lın­da aile­siy­le bir­lik­te Doğu Ber­lin’e göç etti, ama Ber­lin’in Rus­lar ta­ra­fın­dan ab­lu­ka al­tı­na alın­ma­sın­dan hemen önce ora­dan ay­rıl­dı­lar. On iki ya­şı­na kadar, din ağır­lık­lı eği­tim veren bir okul­da okudu, sonra nor­mal li­se­ye geçti. Anne ta­ra­fın­dan bü­yük­ba­ba­sı Slo­vak ol­du­ğu için küçük yaş­lar­dan baş­la­ya­rak bu kül­tü­re ilgi gös­ter­di. 1961 yı­lın­da hukuk fa­kül­te­si­ne girdi ve öğ­ren­ci­lik yıl­la­rın­da yaz­ma­ya baş­la­dı. İlk roman de­ne­me­si olan Die Hor­nis­sen’in Suhr­kamp Ya­yı­ne­vi ta­ra­fın­dan kabul edil­me­siy­le bir­lik­te eği­ti­mi­ni ya­rı­da bı­rak­tı. Bu ro­ma­nın ya­yım­lan­dı­ğı 1966 yı­lın­dan sonra Peter Hand­ke ya­zar­lık dı­şın­da bir iş yap­ma­dı. 1971 yı­lın­da an­ne­si in­ti­har etti. Ken­di­si­ni çok et­ki­le­yen bu olayı, Wunsch­lo­ses Ung­lück adlı ro­ma­nı­na konu edin­di. 1972 yı­lın­da eşin­den ay­rı­lan Hand­ke bu ev­li­lik­ten olan kı­zı­nı tek ba­şı­na bü­yüt­tü. Yet­miş­li yıl­lar­da Peter Hand­ke hem ki­şi­sel gö­rüş­le­ri ve yaşam tarzı, hem de baş­kal­dı­ran ki­şi­li­ği ne­de­niy­le faz­la­ca eleş­ti­ri aldı. 1973-78 yıl­la­rı ara­sın­da Paris’te, 1978-79’da Ame­ri­ka’da ya­şa­dı. 1979’da Salz­burg’a döndü.

2018 ÖDÜLÜ VERİLMEMİŞTİ

Ede­bi­yat dün­ya­sı­nın en pres­tij­li ödülü olan Nobel Ede­bi­yat Ödülü geç­ti­ği­miz yıl ve­ril­me­miş­ti. Ödü­lün geçen yıl ve­ril­me­me­si­nin ne­de­ni ise İsveç Aka­de­mi­si üye­le­rin­den bi­ri­si­nin ko­ca­sı­nın cin­sel is­tis­mar­la suç­lan­ma­sı, yar­gı­lan­ma­sı ve hüküm giy­me­siy­di. Söz ko­nu­su ge­liş­me ede­bi­yat dün­ya­sın­da şok et­ki­si ya­rat­mış­tı.

Geç­ti­ği­miz yıl ve­ril­me­yen 2018 Nobel Ede­bi­yat Ödülü, bu yıl tak­dim edil­di. Ödülü ka­za­nan isim Po­lon­ya­lı yazar Olga To­karc­zuk oldu.