2019 Attila İlhan Şiir ve Roman Ödülleri

2019 At­ti­lâ İlhan Roman ve Şiir Ödülü sa­hip­le­ri açık­lan­dı. Roman da­lın­da Ab­dul­lah Ataş­çı ve Murat Özsan ödüle değer bu­lun­du­lar. Şiir da­lın­da ise ödü­lün sa­hi­bi Tuğ­rul Kes­kin oldu.

2019 Attila İlhan Şiir ve Roman Ödülleri

2019 At­ti­lâ İlhan Roman ve Şiir Ödül­le­ri sa­hip­le­ri açık­lan­dı. Her yıl dü­zen­le­nen At­ti­lâ İlhan Roman ve Şiir Ödül­le­ri’nin 2019 yılı ka­za­nan­la­rı, dün se­çi­ci­ler ku­ru­lu­nun top­lan­tı­sın­dan sonra belli oldu.

Roman se­çi­ci­ler ku­ru­lun­da Meh­met Eroğ­lu, Asu­man Ka­fa­oğ­lu Büke, Seval Şahin, Cem İlhan yer alı­yor.

2019 At­ti­lâ İlhan Roman Ödülü

2019 At­ti­lâ İlhan Roman Ödülü iki eser ara­sın­da pay­laş­tı­rıl­dı. Ab­dul­lah Ataş­çı ve Murat Özsan ödüle değer bu­lun­du­lar. Ab­dul­lah Ataş­çı “Yara Bende” adlı ro­ma­nıy­la, Murat Özsan “Umu­dun Rengi” adlı ro­ma­nıy­la ödülü ka­zan­dı­lar.

Ab­dul­lah Ataş­çı “Yara Bende” adlı ro­ma­nı Eve­rest Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan ba­sıl­mış­tı. Ödül ge­rek­çe­si şöyle açık­lan­dı: “Şi­ir­sel bir üs­lup­la kur­gu­yu ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de bir araya ge­ti­ren bu eser ödüle değer bu­lun­muş­tur.”

Murat Özsan’ın “Umu­dun Rengi” adlı ro­ma­nı Ci­ni­us Ya­yın­la­rı eti­ke­tiy­le okur­lar­la bu­luş­muş­tu. Ödü­lün ge­rek­çe­si şöyle açık­lan­dı: “Top­lum­sal kay­gı­la­rı gö­ze­te­rek in­sa­nı ele alış tarzı ve kur­gu­da­ki us­ta­lık­la­rı ne­de­niy­le ödüle değer gö­rül­müş­tür.”

2019 At­ti­lâ İlhan İlk Roman Ödülü

Anıl Can Uğuz 2019 At­ti­lâ İlhan İlk Roman Va­kı­fı Özel Teş­vik Ödülü’nü ka­zan­dı. Anıl Can Uğuz’un “Kal­bim­de Çi­vi­ler­le Uyu­muş Gi­bi­yim” adlı ro­ma­nı ödüle değer bu­lun­du. Ödü­lün ge­rek­çe­si şöyle açık­lan­dı: “İlk roman ola­rak ken­din­den ön­ce­ki Türk ve dünya ede­bi­ya­tı­na atıf­lar­da bu­lu­nan, on­lar­la ko­nu­şan ya­pı­sı ne­de­niy­le bu ödüle layık gö­rül­müş­tür.”

2019 At­ti­lâ İlhan Şiir Ödülü

2019 At­ti­lâ İhan Şiir Ödülü ise Tuğ­rul Kes­kin’in “Kavil” adlı ki­ta­bı­na ve­ril­di. Eser, Eve­rest Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan ya­yım­lan­dı. Ödü­lün ge­rek­çe­si şöyle açık­lan­dı: “Uzun yıl­lar şiire emek ver­miş, us­ta­lık­lı bir an­la­yış­la kendi şi­iri­ni oluş­tur­muş, özel­lik­le halk şi­iriy­le kur­du­ğu bağ­lar ve dünya şi­iri­ne ver­di­ği se­lam­lar­la dik­ka­ti çek­ti­ği ‘Kavil’ ile kendi şiiri içe­ri­sin­de yeni bir aşama kay­de­den Tuğ­rul Kes­kin, ödüle değer gö­rül­müş­tür.”

2019 At­ti­lâ İlhan İlk Şiir Ki­ta­bı Teş­vik Ödülü

2019 At­ti­lâ İlhan İlk Şiir Ki­ta­bı Vakıf Özel Teş­vik Ödülü, “Vera” adlı ese­riy­le Talha Kuru‘ya değer bu­lun­du. Ödü­lün ge­rek­çe­si şöyle açık­lan­dı: “Şi­irin ya­pı­sı­na önem veren, ge­le­ne­ğin do­ku­sun­dan fay­da­la­nan, us­ta­lar­la kur­du­ğu sıkı bağ ile dik­ka­ti çeken ki­ta­bıy­la ödüle layık gö­rül­müş­tür.”

      

Yorum yaz