1. Ulu­sal Sait Faik Aba­sı­ya­nık Hi­ka­ye Ya­rış­ma­sı

Sakar­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile İl Kül­tür Tu­rizm Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ğin­de 1. Ulu­sal Sait Faik Hi­kâ­ye Ya­rış­ma­sı dü­zen­le­ni­yor.

Be­le­di­ye­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, Ada­pa­za­rı’nda dün­ya­ya gelen ve öy­kü­cü­lü­ğü ile Türk ede­bi­ya­tın­da önem­li bir yer edin­miş olan Sait Faik Aba­sı­ya­nık’ın anı­sı­nı ya­şat­mak, hi­ka­ye ala­nın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı des­tek­le­mek ve Sait Faik’i genç ku­şak­la­ra ta­nıt­mak ama­cıy­la dü­zen­le­nen ya­rış­ma­ya baş­vu­ru­lar baş­la­dı.

Yurt içi ve dı­şın­dan 16 yaş ve üzeri her­ke­sin ka­tı­la­bi­le­ce­ği ya­rış­ma­nın se­çi­ci ku­ru­lu, Prof. Dr. Yıl­maz Daş­cı­oğ­lu, Doç. Dr. Gül­se­min Hazer, ya­zar­lar Ali Ural ve Ercan Yıl­maz ile Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İşler Da­ire­si Baş­ka­nı Resul Narin’den olu­şu­yor.

Temel in­sa­ni, ah­la­ki de­ğer­ler­le ör­tüş­me­yen ve daha önce her­han­gi bir ya­rış­ma­da de­re­ce almış hi­ka­ye­le­rin de­ğer­len­dir­me­ye alın­ma­ya­ca­ğı ya­rış­ma ile il­gi­li de­tay­lı bil­gi­le­re ise www.​sa­kar­ya.​bel.​tr ad­re­sin­den ula­şa­bi­lecek.

Ko­nu­su “Ada Hi­ka­ye­le­ri” olan ve 31 Mart’a kadar baş­vu­ru­la­rın devam ede­ce­ği ya­rış­ma­nın so­nuç­la­rı, se­çi­ci ku­ru­lun de­ğer­len­dir­me­le­rin­den sonra 7 Mayıs’ta www.​sa­kar­ya.​bel.​tr ad­re­sin­den ilan edi­lecek.

Ya­rış­ma­nın bi­rin­ci­si­ne 5 bin, ikin­ci­si­ne 3 bin, üçün­cü­sü­ne 2 bin ve man­si­yon ödülü sa­hi­bi­ne ise bin lira ödül ve­ri­lecek.