HABER

Hay­dar Doğan’ın Yeni Ki­ta­bı “İçim­de­ki­ler” Raf­lar­da
Al­man­ya’da ya­şa­yan Şa­ir-Ya­zar Hay­dar Doğan’ın yeni ki­ta­bı “İçim­de­ki­ler”, Kla­ros Ya­yın­la­rı’ndan çıktı. Hay­dar Doğan bu ki­ta­bın­da, ken­di­ne özgü sade bir dille yurt dı­şın­da­ki top­lum­sal so­run­la­rı­mı­za par­mak ba­sı­yor. Bunu ya­par­ken de yer..
Fakir Bay­kurt Roman Ödü­lü­’nün üçün­cü­sü­ veriliyor
Çiğli Belediyesi Fakir Bay­kurt Roman Ödü­lü­nün üçün­cü­sü­nü ve­ri­yo­r. Çiğli Belediyesi’nin açıklaması şöyle: Çiğli Be­le­di­ye­si ola­rak; ede­bi­ya­tın in­sa­na ka­zan­dır­dı­ğı de­ğer­le­ri ço­ğalt­mak, ede­bi­ya­tı­mı­za hal­kı­mı­zın ger­çe­ği­ni an­la­tan, top­lum­sal ger­çek­çi yeni ya­pıt­lar ka­zan­dır­mak, okura..
Ercan Deva’nın yeni ki­ta­bı “Fel­se­fe­ci ve Aşkı” raf­lar­da.
Ga­ze­te­ci-Ya­zar Ercan Deva’nın yeni ki­ta­bı ‘Fel­se­fe­ci ve Aşkı’ okur­la­rıy­la bu­lu­şu­yor. ‘Ka­ri­na Kitap’ ta­ra­fın­dan ya­yı­na ha­zır­la­nan ‘Fel­se­fe­ci ve Aşkı’, aşkı, sev­gi­yi, en­gin­li­ği, tut­ku­yu, azmi, fe­da­kâr­lı­ğı ve çi­le­yi an­la­tan ger­çek bir yaşam..

DENEME

Yü­re­ğim­de Pat­la­yan Bomba | Cüneyt Tanyeri
İsmini söy­le­di­ği­miz­de pek ço­ğu­nu­za ta­nı­dık gel­me­ye­cek­tir Paul Tib­bets. Kim­dir bu adam? Dost­lar, ben de ta­nı­mı­yor­dum Sunay Akın’ın İzmir Ata­türk Kül­tür Mer­ke­zi’ndeki gös­te­ri­si­ni iz­le­yin­ce­ye kadar. Onu ta­nı­yın­ca yaşam öy­kü­sün­den çok et­ki­len­dim..
Anlam ve Ge­zin­ti | Aydın Şimşek
“Ger­çek okur bir met­nin gi­zi­ni, met­nin boş­lu­ğu­nu an­la­yan okur­dur.” Um­ber­to Eco Bu güne kadar hemen her di­sip­li­nin üze­rin­de en çok ko­nuş­tu­ğu, tar­tış­tı­ğı ko­nu­lar­dan bi­ri­si de “anlam” kav­ra­mı olsa gerek. Anlam..
Ucu Ze­hir­li Mız­rak: Ha­ki­kat <br> Barış Erdoğan
Ben ger­çe­ği bir tutam ya­la­na de­ğiş­tim. 70’li yıl­lar… Bende Haşim hay­ran­lı­ğı­na Yahya Kemal’i de ek­le­me gay­re­ti… Eski Şi­irin Rüz­gâ­riy­le’deki, “O şûh ağlar bugün Şe­ref-âbâb’a gel­dik­çe O nû­şâ­nûş dem­ler hâ­tır-ı nâ­şâ­da..

ŞİİR

“yi­ne­hüz­zam”dan “Ev­li­li­ğim sa­dist bir mo­no­log”a uza­nan Bü­yü­lü Bir An­la­tı Dili / Utku Olgun
Ede­bi­ya­tı­mı­zın önem­li bir di­sip­li­ni­dir öykü. Öy­kü­ye ve öy­kü­cü­le­re daima ayrı baş­lık aç­ma­ya yö­nel­me­min ne­de­ni; ol­duk­ça..

ÖYKÜ

Ha Gay­ret | Kaan Tanyeri
Güneş ya­kı­yor, top­rak ya­nı­yor­du. Uzak­lar­dan işi­ti­len böcek cır­la­yış­la­rın­dan başka ne bir kuş sesi vardı ne de bir başka canlı sesi… Doğa din­gin­leş­miş, coş­mak için se­rin­lik vak­ti­ni bek­li­yor­du. Bu­nal­tı­cı­lı­ğın var­lı­ğı, bir­kaç..
Ta­sar­ruf­za­de Ekrem Bey Kim­dir? / Ahmet Zeki Yeşil
Ta­rih­te ‘Ta­sar­ruf­za­de Ekrem Bey’ ola­rak bi­li­nen Ekrem Ta­sar­ruf, kay­nak­la­rı­mız­da adına na­di­ren rast­la­nan Türk bü­yük­le­rin­den bi­ri­dir. Ta­sar­ruf­za­de Ekrem Bey, tas­sa­ruf ko­nu­su­na had­din­den fazla kafa yor­muş ve bugün bi­lin­me­yen pek çok ta­sar­ruf..
Genç Duy­gu­la­rım  | Orhan Boran
Eski sev­gi­li­min bana yaz­mış ol­du­ğu mek­tup­la­rı hala sak­la­dı­ğı­mı gören karım su­ra­tı­nı ek­şi­tin­ce on­la­rı yır­tıp çöpe atma za­ma­nı­nın gel­di­ği­ni an­la­mış­tım. İki ço­cu­ğu­muz, bir kö­pe­ği­miz, kre­di­si bit­miş evi­miz, ma­aş­la­rı­mız, mü­te­va­zı ara­ba­mız, her..

YARIŞMA

KİTABI EDİNMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Sosyal Ağlar

Edebiyat Sohbetleri Canlı Yayını