HABER

Yusuf Fer­hat’ın Yeni Şiir Ki­ta­bı Çıktı.
Yusuf Fer­hat’ın ikin­ci şiir ki­ta­bı “Kış Sür­gü­nü Gün­ler”, Kla­ros Ya­yın­la­rı eti­ke­tiy­le çıktı. Anı­lan kitap, ya­şa­mın için­de ba­rın­dır­dı­ğı hüzün, ay­rı­lık, özlem, aşk ve sevda kokan di­ze­ler­den olu­şu­yor. Yusuf Fer­hat, “Kış Sür­gü­nü..
Er­tuğ­rul Er­do­ğan’ın yeni ki­ta­bı “Co­ro­na Yal­nız­lı­ğı” Çıktı
Şa­ir-Ya­zar Er­tuğ­rul Er­do­ğan’ın ko­ro­na gün­le­rin­de ka­le­me al­dı­ğı yeni ki­ta­bı, “Co­ro­na Yal­nız­lı­ğı” oku­ruy­la bu­luş­tu. Er­tuğ­rul Er­do­ğan, “Yal­nız­lık ve aşk… Ço­cuk­la­rı, ba­ba­la­rı­nı yurt dı­şın­da arı­yor… Bu­la­bi­le­cek­ler mi?” di­ye­rek, bir so­luk­ta oku­na­cak ki­ta­bın..
2021 Rıfat Ilgaz Roman Ödülü So­nuç­la­rı Açık­lan­dı
BASIN DUYURUSU Cide Be­le­di­ye­si 2021 Rıfat Ilgaz Roman Ödülü So­nuç­la­rı Açık­lan­dı Cide Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan günümüzde toplumcu gerçekçi edebiyatı yaşatmak ve yazınımıza yeni yazarlar/yapıtlar kazandırmak amacıyla, Türk edebiyatının çınarı Rıfat Ilgaz..

DENEME

He­pi­miz Bi­li­yor­duk | Muzaffer Yegül
Kuru ekmek, do­ma­tes, zey­tin kur­şun­la­nı­yor. Deniz vu­ru­lu­yor ye­ni­den. Hi­ka­ye­ler do­yur­maz oldu. Za­ma­nın en kö­tü­sün­de umut­suz­lu­ğun kışı. Ha­pis­ha­ne ya­şa­mı yet­mi­yor! Puşt­luk ya­rı­şı­yor mafya ile. Ölmek ve öl­dür­mek üze­ri­ne gü­zel­le­me­ler­le yü­cel­ti­len er­ke­ğin..
Anlam ve Ge­zin­ti | Aydın Şimşek
“Ger­çek okur bir met­nin gi­zi­ni, met­nin boş­lu­ğu­nu an­la­yan okur­dur.” Um­ber­to Eco Bu güne kadar hemen her di­sip­li­nin üze­rin­de en çok ko­nuş­tu­ğu, tar­tış­tı­ğı ko­nu­lar­dan bi­ri­si de “anlam” kav­ra­mı olsa gerek. Anlam..
Ucu Ze­hir­li Mız­rak: Ha­ki­kat <br> Barış Erdoğan
Ben ger­çe­ği bir tutam ya­la­na de­ğiş­tim. 70’li yıl­lar… Bende Haşim hay­ran­lı­ğı­na Yahya Kemal’i de ek­le­me gay­re­ti… Eski Şi­irin Rüz­gâ­riy­le’deki, “O şûh ağlar bugün Şe­ref-âbâb’a gel­dik­çe O nû­şâ­nûş dem­ler hâ­tır-ı nâ­şâ­da..

ŞİİR

“yi­ne­hüz­zam”dan “Ev­li­li­ğim sa­dist bir mo­no­log”a uza­nan Bü­yü­lü Bir An­la­tı Dili / Utku Olgun
Ede­bi­ya­tı­mı­zın önem­li bir di­sip­li­ni­dir öykü. Öy­kü­ye ve öy­kü­cü­le­re daima ayrı baş­lık aç­ma­ya yö­nel­me­min ne­de­ni; ol­duk­ça..

ÖYKÜ

Plaj Ma­gan­da­sı | Yayla Boztaş
Araba, ters yön­den hızla deniz ke­na­rın­da­ki cad­de­ye girdi. Bal­kon­la­rın­da, deniz ke­na­rın­da kah­val­tı ya­pan­lar, gü­rül­tü­lü mü­zi­ğiy­le geçen bu hızlı ara­ba­nın ar­ka­sın­dan me­rak­la ba­ka­kal­dı­lar. Mü­zi­ğin gü­rül­tü­sü ke­sil­me­di ama araba park edecek yer..
Sokak Beni Ça­ğı­rı­yor…  | Üstün Yıl­dı­rım
Gönül Yaşın’a… Gü­nay­dın… Nasıl da gü­zel­si­niz… Ne hoş bir şey sizin bu­ra­da ol­ma­nız… Çok se­vin­dir­di­niz beni. So­ka­ğa çık­ma­nın yasak ol­du­ğu bu sal­gın gün­le­rin­de so­ka­ğı bana ge­tir­di­niz sanki. Bana can ol­du­nuz,..
Koca Çay  | İsmet Çallıbay
Koca Çay yıl­lar­dır iki köyün ara­sın­dan akar gi­der­di, ken­din­den büyük ır­mak­la­rı bes­le­mek için. Çayın sa­ğın­da ve so­lun­da ya­şa­yan iki köyün hal­kı­nın ço­ğun­lu­ğu bil­mez­di kay­na­ğı­nı. Çamlı Dağın ufak ya­rın­tı­la­rın­dan bes­le­nir­di. Ya­rın­tı­lar­dan..

YARIŞMA

1. Ulu­sal Sait Faik Aba­sı­ya­nık Hi­ka­ye Ya­rış­ma­sı
Sakar­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile İl Kül­tür Tu­rizm Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ğin­de 1. Ulu­sal Sait Faik Hi­kâ­ye Ya­rış­ma­sı..