HABER

Ahmet Zeki Yeşil: <br> “Mizah kül­tü­rü­müz alay­cı bir tarza kaydı.”
Var­lık Der­gi­si’nin Mayıs 2021 sa­yı­sın­da ya­yım­la­nan bir söy­le­şi­de Emre Polat’ın so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­yan mizah ya­za­rı Ahmet Zeki Yeşil, “Mizah kül­tü­rü­müz alay­cı bir tarza kaydı” dedi. Yeşil, in­ter­ne­tin yay­gın ola­rak kul­la­nı­mıy­la es­te­tik..
Ede­bi­yat Nö­be­ti’nin Dosya Ko­nu­su Mario Levi
Ede­bi­yat der­gi­ci­li­ği­nin zor­luk­la­rı­na kar­şın yayın ha­ya­tı­nı sür­dü­ren ‘Ede­bi­yat Nö­be­ti’, ede­bi­ya­tı­mı­zın önem­li isim­le­ri­ni dosya ola­rak ele al­ma­ya devam edi­yor. Celal Ka­ra­ca yö­ne­ti­min­de­ki dergi, ‘Mart-Ni­san 2021’ sa­yı­sın­da, İstan­bul­lu yazar/ile­ti­şim eğit­me­ni Mario Levi’ye..
Cazın Gör­sel Ritmi
İstanbul-Ka­ri­ka­tü­rist res­sam Atil­la Atala’nın, “Cazın Gör­sel Ritmi” isim­li ki­şi­sel ser­gi­si sa­nat­se­ver­ler­le bu­luş­tu. Resim ve hey­kel­le­rin yer al­dı­ğı sergi, İstan­bul/ Ka­dı­köy’de, Gal­lery 11.17 Sanat Ga­le­ri­si’nde, 2 Mayıs ta­ri­hi­ne kadar açık ola­cak...

DENEME

Ucu Ze­hir­li Mız­rak: Ha­ki­kat <br> Barış Erdoğan
Ben ger­çe­ği bir tutam ya­la­na de­ğiş­tim. 70’li yıl­lar… Bende Haşim hay­ran­lı­ğı­na Yahya Kemal’i de ek­le­me gay­re­ti… Eski Şi­irin Rüz­gâ­riy­le’deki, “O şûh ağlar bugün Şe­ref-âbâb’a gel­dik­çe O nû­şâ­nûş dem­ler hâ­tır-ı nâ­şâ­da..
Yüzleşme  | Muzaffer Yegül
Adım Ayşe’ydi, Zey­nep’ti, Demet’ti. Fatma’ydı. Kom­şuy­dum, ar­ka­daş­tım, dost­tum. De­ğil­dim. Bey­ni­mi her gün yı­ka­yan top­lum bas­kı­sıy­la ken­di­ni dur­dur­mak is­te­mi­yor­dum. Ne is­ti­yor­sam onu ya­şa­mak­tı ama­cım. Ken­di­mi se­vi­yor, bu­lun­du­ğum nok­ta­dan gö­rül­me­di­ği­mi dü­şü­nü­yor­dum. Sü­rek­li..
Bor­ges Öy­kü­cü­lü­ğü  | Ugur Kök­den
Bor­ges ‘e göre, tüm yer­yü­zü bir sim­ge­ler oyunundan iba­ret. Ay­rı­ca her an­la­tım da, bir sim­ge­ler di­zi­si. Çünkü ger­çe­ğin gö­rü­nü­mü, as­lın­da ayna üs­tün­de bir yan­sı­ma ya da bir maske sa­yı­la­bi­lir. Yani..

ŞİİR

“yi­ne­hüz­zam”dan “Ev­li­li­ğim sa­dist bir mo­no­log”a uza­nan Bü­yü­lü Bir An­la­tı Dili / Utku Olgun
Ede­bi­ya­tı­mı­zın önem­li bir di­sip­li­ni­dir öykü. Öy­kü­ye ve öy­kü­cü­le­re daima ayrı baş­lık aç­ma­ya yö­nel­me­min ne­de­ni; ol­duk­ça..

ÖYKÜ

Kayıp | Gizem Kayar
Otu­ru­yor­dun gel­dik­le­rin­de. Sana ait, sı­ğın­dı­ğın kö­şe­de ba­cak­la­rı­nı kar­nı­na çek­miş, elin­de ki­ta­bın otu­ru­yor­dun. Zil çaldı iki kez, duy­ma­maz­lık­tan gel­din. Anah­tar­la gir­di­ler içeri, kendi ara­la­rın­da ko­nu­şu­yor­lar­dı, önce sa­lo­na sonra senin odana doğru..
Balık Tutan Adam İle Dilek Tutan Kız  <br> Hülya Doğruzsözlü
El­le­rim ye­şi­le bu­laş­mış. Kol­la­rım­da ala­ca­lı sa­rı­lık­lar. Mavi ka­za­ğım­da bulut bulut be­yaz­lık­lar… Ağaç göv­de­si rengi ba­cak­la­rım. Saç­la­rım­da mine çi­çek­le­ri. Nehir ke­na­rın­da balık tutan adama ba­kı­yo­rum. Kim ola ki? Adam sakin. El­le­ri..
Hikâyesi Olan Işıklar | Elif Firuzan Uysal
Hani hep im­re­ni­len evler var­dır… Pen­ce­re­le­ri­ne ka­ça­mak ba­kış­lar atar­sı­nız… Vakit ne­den­se hep kış ikin­di­si­dir… Üşü­müş­sü­nüz­dür, pal­to­nu­zun kal­kık ya­ka­la­rın­dan medet umar­sı­nız ru­hu­nu­zu ısıt­mak için. Boy­nu­nu­zu o kal­kık sı­cak­lı­ğa gömer orada öm­rü­nü­zü..

YARIŞMA

1. Ulu­sal Sait Faik Aba­sı­ya­nık Hi­ka­ye Ya­rış­ma­sı
Sakar­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile İl Kül­tür Tu­rizm Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ğin­de 1. Ulu­sal Sait Faik Hi­kâ­ye Ya­rış­ma­sı..