YAZARLAR

Barış Erdoğan

“Şiire tapan bu adam bir gün yedi tepeli bir şehre gitti, kendini orada buldu… Bir gün o şehirden ayrıldı; ama gittiği yere kendini (dertlerini) götürmedi… Yıllar sonra Batı’ya açıldı.” diye kendini anlatmaya başlayan Barış Erdoğan 1956 yılında; çok sevdiği yeşil, mavi ve kırmızının harmanlandığı Akdeniz’in bir beldesinde, Anamur’da dünyaya geldi.

Şadan Gökovalı

Şadan Gökovalı Halikarnas Balıkçısı'nın manevi oğlu olarak eserlerini ölümünden sonra yayımlayan, tüm kitaplarına önsöz yazan, Balıkçı'nın manevi mirasını yaşatan kişi olarak tanınmıştır. Aynı zamanda Azra Erhat'ın da manevi oğludur. Turizm alanında Türkiye’de kültür turlarının başlatıcıları arasında yer alır.

Kaan Tanyeri

Kaan Tanyeri; 1991’de Tire’de doğdu, Buca Eğitim Fakültesini bitirdi. Kasabadan Esinti dergisinde genel yayın yönetmenliği yapıyor. Hâlen Türkçe öğretmenliğinin yanı sıra yeni Türk edebiyatı alanında doktora eğitimini sürdürüyor. 2019'da Arkadaş Zekai Özger Şiir İnceleme Ödülü’nü aldı.

Tuğrul Keskin

Bazı şi­ir­le­rin­de Azer Tuğ­rul Kes­kin, A.​Tuğ­rul Kes­kin ad­la­rı­nı kullanan Tuğrul Keskin İzmir Ata­türk Ti­ca­ret Li­se­si'ni bi­tir­di. Muğla İşlet­me Yük­sek Okulu'nda öğ­ren­ciy­ken yük­sek öğ­re­ni­mi­ni son­lan­dır­dı ve ti­ca­re­te atıl­dı. De­ği­şik iş­ler­de ça­lış­tı, yö­ne­ti­ci­lik yaptı. Piya Ya­yın­la­rı'nın ku­ru­cu­la­rı ara­sın­da yer aldı. Kes­kin Tür­ki­ye Ya­zar­lar Sen­di­ka­sı (TYS) , Ede­bi­yat­çı­lar Der­ne­ği ve Dil Der­ne­ği üye­si­dir.

Salih Gözek

Salih Gözek, Ocak 1953’te Tire’de doğdu. İl­ko­ku­lu Tire’de, Or­ta­oku­lu Tire ve İzmir’de okudu 1973 Ha­zi­ran’ında An­ka­ra Ye­ni­şe­hir Sağ­lık Ko­le­ji’nden mezun olup Yoz­gat’ta Rad­yo­lo­ji (Rönt­gen) Tek­nis­ye­ni ola­rak Dev­let Me­mur­lu­ğu­na baş­la­dı. Emek­li ol­duk­tan sonra 2008’de Tire’ye yer­leş­mek­le bir­lik­te ya­şa­mı­nı Fet­hi­ye, Tire ve İstan­bul’da sür­dür­dü, bu sü­reç­te de­ği­şik iş­let­me­ler­de Mu­ha­se­be Mü­dür­lü­ğü yaptı. Halen Tire’de ya­şı­yor. 3 şiir ki­ta­bı ba­sıl­dı.yaptı. Halen Tire’de ya­şı­yor. 3 şiir ki­ta­bı ba­sıl­dı.

Özgür Sürek

Üniversite yıllarında şiire başlayan şair, şiiri hayatla iletişim kanalı olarak görür. Aşk zemininde hayatı sorgular. Şiirlerinde imge kullanır ama imgeyi zorlamaz. Bütün yazılarında ve tavırlarında geçmişe özlem duygusu sezilir, ancak geçmişe takılıp kalmaz. Şiirlerinde yer yer İkinci Yeni’nin etkileri ön plana çıkar ama asıl amaç müzikaliteyi yakalamaktır. Çünkü müziği çok sever, her hafta İzmir’e gidip klasik müzik konserlerini izler.

HAKAN UNUTMAZ

Hakan Unut­maz, (1991) De­niz­li’nin Çiv­ril il­çe­sin­de dün­ya­ya geldi. Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Türk­çe Eği­ti­mi Bö­lü­mü’nü bi­tir­dik­ten sonra İzmir’de Türk­çe öğ­ret­men­li­ği yap­ma­ya baş­la­dı. 2011 yı­lın­da Muğla’da “Al­bat­ros” adlı ede­bi­yat ve kül­tür der­gi­si­ni kurdu. 2014 yı­lın­da ise “Sa­de­ce” isim­li şiir fan­zi­ni­ni çı­kar­dı. Çe­şit­li ku­rum­lar­da kendi yaz­dı­ğı ti­yat­ro eser­le­ri­ni sah­ne­le­di.