Yalnız Yıldız / Hacer Taner Bulut

/ 26 Şubat 2020 / 682 kez okunmuştur / 1 Yorum
Yalnız Yıldız / Hacer Taner Bulut

 

YAL­NIZ YIL­DIZ

Hacer Taner Bulut

Bir var­mış, bir yok­muş.
Zaman zaman için­de…
Kal­bur saman için­de…
Deve tel­lal iken,
Horoz imam iken,
Manda ber­ber iken,
Annem ka­şık­ta,
Babam be­şik­te iken…

Za­ma­nın bi­rin­de gök­yü­zün­de yal­nız ba­şı­na do­la­şan za­val­lı bir yıl­dız var­mış.

Bu yıl­dız gece olun­ca er­ken­den yatar sabah olun­ca da amaç­sız­ca do­la­şır­mış.

Gel zaman git zaman gök­yü­zü yıl­dız akı­nı­na uğ­ra­mış. Bir anda her yer ışıl ışıl olu­ver­miş.

Bu durum bizim yal­nız yıl­dı­zı çok se­vin­dir­miş.

Hemen hızla yeni gelen yıl­dız­la­rın ya­nı­na koş­muş. Fakat hiç biri onu yan­la­rı­na kabul et­me­miş. Bu durum bizim yal­nız yıl­dı­zı çok üzmüş.

O gün­den sonra yine tek ba­şı­na gök­yü­zün­de amaç­sız­ca do­laş­mış. Diğer yıl­dız­lar bir­bir­le­riy­le daha ön­ce­den ta­nış­tık­la­rı için bir­lik­te ha­re­ket edi­yor­lar­mış. Böyle olun­ca da yal­nız yıl­dı­zın dost­lu­ğu­na ih­ti­yaç duy­mu­yor­lar­mış.

Yine böyle bir günde yıl­dız­lar hep bir araya gelip, ara­la­rın­da kral seç­mek is­te­miş­ler. Kral­lı­ğa Kuy­ruk­lu Yıl­dız ve Çoban Yıl­dı­zı aday gös­te­ril­miş.

O gün tüm yıl­dız­lar oy kul­lan­mak için top­lan­mış. Önce kral aday­la­rı­nın ko­nuş­ma­la­rı olmuş. Ar­dın­dan eğ­len­ce­ler dü­zen­len­miş.

Sonra da oylar kul­la­nıl­mış. Gün so­nun­da da her iki ada­yın oy­la­rı sa­yıl­mış.

Fakat her iki aday­ da eşit oya sa­hip­ler­miş. Bu du­ru­m, tek bir yıl­dı­zın oyuy­la bo­zu­la­cak­mış. O da bizim Yal­nız Yıl­dız’ın oyuy­muş.

Ara­la­rın­dan biri söz alıp şun­la­rı söy­le­miş:

“Ar­ka­daş­lar! Bu du­ru­mu bo­za­cak tek bir yıl­dız var. O da Yal­nız Yıl­dız’dır. Bi­ri­le­ri tez elden bu yıl­dı­zı bulup bu­ra­ya ge­tir­sin!” demiş.

Bunun üze­ri­ne mu­ha­fız yıl­dız­lar­dan biri, işi kabul edip doğ­ru­ca bi­zim­ki­nin ya­nı­na git­miş.

Onu bulur bul­maz, ko­lun­dan tut­tu­ğu gibi seçim ala­nı­na gö­tür­müş.

Apar topar ge­ti­ri­len Yal­nız Yıl­dız du­ru­mu an­la­mak için şun­la­rı sor­muş:

“Mer­ha­ba Ar­ka­daş­lar! Ha­yır­dır! Beni niçin alel acele bu­ra­ya ge­tir­di­niz?”

Sözcü yıl­dız öne atı­lıp:

“Senin oyuna ih­ti­ya­cı­mız var. Senin kul­la­na­ca­ğın oy bu gün kra­lı­mı­zı be­lir­le­yecek.” demiş.

Bunun üze­ri­ne Yal­nız Yıl­dız söz alıp şöyle demiş:

“Haa! Bana işi­niz düşlü yani. Daha düne kadar beni ya­nı­nı­za alma ne­za­ke­tin­de bu­lun­mu­yor­du­nuz. Hatta se­çim­den bile ha­ber­dar et­me­di­niz. Şimdi ben­den oy kul­lan­ma­mı mı bek­li­yor­su­nuz?” demiş.

Kral aday­la­rın­dan Çoban Yıl­dı­zı söze girip:

“Evet, ar­ka­daş çok haklı… Biz onu ara­mı­za al­ma­mak­la büyük ayıp ettik. Ben aday­lık­tan çe­ki­li­yo­rum. Bu­ra­da amaç bir­bi­ri­mi­zi üzmek değil. Ben her­ke­sin hu­zurun­da Yal­nız Yıl­dız­’dan özür di­li­yo­rum!” demiş.

Diğer yıl­dız­lar da yap­tık­la­rı ha­ta­yı geç de olsa an­la­mış. Hep bir­lik­te bi­zim­ki­nin ya­nı­na gidip özür di­le­miş­ler.

O gün­den sonra Yal­nız Yıl­dız hiç yal­nız­lık çek­me­miş.

Bu arada se­çim­ler tek­rar ya­pıl­mış. Kral­lı­ğa Çoban Yıl­dı­zı se­çil­miş.

Onlar ermiş mu­ra­dı­na. Biz çı­ka­lım ke­re­ve­ti­ne…

Avatar

sanat ve edebiyat dergisi

Yalnız Yıldız / Hacer Taner Bulut (1 Yorum)

  1. Kutlarım Hacer kız. Masallar kadar görkemli yüreyin olsun. Kalemin hasar görmesin. Sevgiyle…