Vedat Günyol Deneme Ödülü 2016

/ 24 Ağustos 2016 / 11 okunma / yorumsuz

(Basın bül­te­nin­den.)

Başta ede­bi­yat ala­nı­na giren so­run­lar olmak üzere, top­lum­sal yaşam için­de in­sa­nı il­gi­len­di­ren hemen her ko­nu­ya eği­len “Ya­zar­la­rın Cum­hur­baş­ka­nı”, De­ne­me­ci-Ya­yın­cı-Öğ­ret­men Vedat Gün­yol’u ya­şat­mak, ge­lecek ku­şak­la­ra ta­nıt­mak, de­ne­me ala­nın­da­ki ça­lış­ma­la­rı des­tek­le­mek, yu­rek­len­dir­mek ve ba­şa­rı­la­rı ödul­len­dir­mek ama­cıy­la tum ya­zar­la­rı­mı­zı VEDAT GÜN­YOL DE­NE­ME ÖDÜLÜ’ne ka­tıl­ma­ya davet edi­yo­ruz.

BAŞ­VU­RU ADRESİ

İmos Açık El­ma­cı Kar­tal Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İşler Mü­dür­lü­ğü Yu­ka­rı Mah. Be­le­di­ye Cd. No: 6 Kar­tal/İstan­bul Tel: 0216 280 58 13 0541 831 64 36 imosacik@​kartal.​bel.​tr (so­ru­la­rı­nı­zı bu ad­re­se ile­te­bi­lir­si­niz)

Adaylar, farklı alan ve konularda, deneme tarzında yazılmış, yayımlanmış veya yayımlanmamış ise en az 30 sayfa Türkçe olarak yazılmış çalışmalarıyla yarışmaya katılabilirler.

Ödül alan eser, bir kitap olabilecek hacim ve biçimde olması halinde yayımlanacaktır.

Adaylık için başvuru süresi, 15 Temmuz’da başlayacak ve Her türlü soru belirtilen mail adresine iletilecektir.

30 Kasım tarihinde sona erecektir.

Başvurular posta yoluyla alınacaktır.

Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

Ödüle başvuracak kişinin, her birinden sekiz adet olmak üzere: a) Eğer basılmış ise kitabını, kitap basılmamış ise en az otuz sayfa ve spiral sırtlıkla ciltlenmiş çalışmasını; b) Özgeçmişini, adresini, telefon numaralarını, varsa e-posta adresini içeren imzalı başvuru dilekçesi ile birlikte Vedat Günyol Deneme Ödülü Yazmanlığı’na iletmesi gerekir.

SEÇİCİ KURUL

Celal Ülgen, Haluk Hepkon, Hüseyin Özbek, Hüsnü Yeşilyurt, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan, Uğur Kökden

ÖDÜL TUTARI

2016 yılı ödül tutarı 5.000 liradır.

ÖDÜLLERİN DAĞITIMI

Seçici Kurulun belirlediği ödül sahibine Vedat Gunyol’un doğum günü olan 6 Mart ve bu tarihe en yakın ve uygun bir tarihte düzenlenen törenle ödülü verilir.

DESTEKLEYEN KURUMLAR

İSTANBUL BAROSU
TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI
KIRMIZI KEDİ YAYINEVİ
İSTANBUL ATATÜRK LİSESİ MEZUNLARI VAKFI

Yorum yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.