Ünlü Yapımcı Talipoğlu’ndan Başkan Şirin’e Ziyaret

/ 25 Ağustos 2016 / 41 views / yorumsuz

Tur­gut­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tur­gay Şirin, te­le­viz­yon ya­pım­cı­sı Tay­fun Ta­li­poğ­lu’nu ağır­la­dı. Tür­ki­ye’yi karış karış gez­me­si­ne rağ­men Tur­gut­lu’nun ayrı bir anlam ve önemi ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ta­li­poğ­lıu, “De­ğer­li Baş­ka­nı­mız­la bir­lik­te il­çe­mi­ze dair bir ta­nı­tım filmi çek­miş­tik. Bu­ra­da ol­du­ğu­muz süre içe­ri­sin­de mi­sa­fir­per­ver­li­ğiy­le biz­le­rin gön­lün­de taht kuran Sayın Tur­gay Şirin’e te­şek­kür edi­yor, ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­li­yo­rum” dedi.

Ta­nı­nan te­le­viz­yon prog­ra­mı Bam Teli / Bir Yol Hi­ka­ye­si’nin ya­pım­cı­sı Tay­fun Ta­li­poğ­lu, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tur­gay Şirin’i ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti. Zi­ya­ret­te Kent Mü­ze­si Proje Ko­or­di­na­tö­rü Meh­met Gök­yay­la, Tur­gut­lu’nun ede­bi­yat der­gi­si Ka­sa­ba’dan Esin­ti’nin genel yayın yö­net­me­ni Kaan tan­ye­ri ve Yazı İşleri So­rum­lu­su Cü­neyt Tan­ye­ri de yer aldı. Geç­ti­ği­miz yıl Ta­li­poğ­lu yö­net­men­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ri­len ve büyük be­ğe­ni top­la­yan Tur­gut­lu ta­nı­tım fil­mi­ne yö­ne­lik görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nu­lan zi­ya­ret­te ko­nu­şan Baş­kan Şirin, ken­di­le­ri­ni ağır­la­mak­tan duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti ifade ede­rek, “Tay­fun Ta­li­poğ­lu tüm Tür­ki­ye’nin ta­nı­dı­ğı bir isim ol­ma­sı­nın ya­nı­sı­ra kadim dost­la­rı­mız ara­sın­da­dır. Yolu Ege Böl­ge­si’ne düş­tü­ğün­de biz­le­ri zi­ya­ret­le­riy­le zi­ya­de­siy­le mem­nun eder. Ka­sa­ba’dan Esin­ti adlı ede­bi­yat der­gi­miz­de­ki ya­zı­la­rıy­la da Tur­gut­lu ile olan ba­ğı­nı ko­par­ma­mak­ta­dır. Bu an­lam­da ken­di­le­ri­ne tek­rar Tur­gut­lu­muz’a hoş­gel­di­niz diyor, ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum” dedi. Ta­li­poğ­lu da Tur­gut­lu’nun ken­di­si açı­sın­dan ayrı bir anlam ifade et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “De­ğer­li Baş­ka­nı­mız­la bir­lik­te il­çe­mi­ze dair ol­duk­ça kap­sam­lı bir ta­nı­tım filmi çek­miş­tik. Bu­ra­da ol­du­ğu­muz süre içe­ri­sin­de mi­sa­fir­per­ver­li­ğiy­le biz­le­rin gön­lün­de taht kuran Sayın Tur­gay Şirin’e te­şek­kür edi­yor, ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­li­yo­rum” dedi.

admin

Cüneyt Tanyeri

Yorum yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.