Res­sa­mın Dün­ya­sı / Cengiz Çeliker

/ 28 Ağustos 2016 / 50 views / yorumsuz

Yıl­lar­dır sa­na­tın için­de bu­lu­nu­yo­rum. So­kak­lar­da resim yap­mak, ka­ri­ka­tür çiz­mek fark­lı­dır. İnsan­lar­la yüz yüze olmak, on­lar­dan gelen so­ru­la­ra cevap ver­mek ve aynı za­man­da ya­pı­tı oluş­tur­mak zor­dur. Çünkü sanat aynı za­man­da yal­nız­lı­ğa ih­ti­yaç duyar. Sa­na­ta iliş­kin uzun ve ağ­da­lı söz­ler etmek ye­ri­ne si­zin­le bu de­ne­yim­le­ri­mi pay­laş­mak is­te­dim. So­kak­ta res­sam olmak…

Özel­lik­le ül­ke­miz­de so­kak­ta resim yap­mak ayrı bir se­rü­ven­dir. Önce Be­le­di­ye­nin Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü ile an­laş­ma­nız ge­re­kir. Yer ki­ra­sı on­la­ra öde­nir. Bu nok­ta­da bir iş­por­ta­cı­sı­nız­dır. Hayli en­ge­be­li bü­rok­ra­tik iş­lem­le­ri aş­tı­nız, eli­ni­ze bel­ge­ni­zi al­dı­nız. Sı­ra­da yer so­ru­nu var­dır.

Öyle il­ginç bir yer tah­si­sa­tı ya­pıl­mış­tır ki in­san­la­rın gelip res­sa­mı bul­ma­sı için bir kro­ki­ye ih­ti­yaç duy­duk­la­rı­nı dü­şün­me­den ede­mez­si­niz. Bu so­ru­nu aşmak için ışık­lan­dır­ma­la­rı­nı­zı, yap­tı­ğı­nız ça­lış­ma­lar­dan ör­nek­le­ri kul­la­na­rak ben bu­ra­da­yım diye ba­ğı­ran bir ser­gi­ye ge­rek­sin­me­niz var.

Her şey yo­lun­da­dır. Artık ka­ri­ka­tür ve resim me­rak­lı­la­rı­nı bek­le­ye­bi­lir­si­niz… Ya­nı­lı­yor­su­nuz. Şimdi sıra civar es­naf­ta. Ka­ri­ka­tü­ris­ti, res­sa­mı iz­le­me­ye gelen in­san­lar yolu ka­pa­tı­yor, vit­ri­ni­mi ka­pa­tı­yor, müş­te­ri­le­rim bana ula­şa­mı­yor şi­kâ­yet­le­ri baş­lar. Neyse ki biz­den yana olan­lar çıkar. Müş­te­ri çe­ki­yor­lar di­yen­ler de var­dır. Bu­ra­da ser­gi­ni­zin sü­rek­li­li­ği­ni sağ­la­mak tü­müy­le ka­ri­ka­tü­ris­tin, res­sa­mın so­ğuk­kan­lı­lı­ğı­na ve ikna be­ce­ri­si­ne kalır. İnsan­lar­la işler yo­lu­na kon­muş­tur.

Şimdi sıra doğa olay­la­rı­na göğüs ger­me­ye gel­miş­tir. Her­ke­sin öz­lem­le bek­le­di­ği güneş 40 de­re­ce­le­ri gös­te­rir­ken res­sam, ka­ri­ka­tü­rist bir mey­dan­da ser­gi­si­ni aç­mış­tır. Gölge için bir şem­si­ye­ye ih­ti­yaç var­dır. Bunu satın alır, her gün şö­va­le­ni­zi, şem­si­ye­ni­zi, ka­lem­le­ri­ni­zi, fır­ça­la­rı­nı­zı, kendi is­kem­le­ni­zi, çizim yap­tır­mak is­te­yen­ler için is­kem­le­ler, olası ko­nuk­lar ve yo­ru­lan müş­te­ri­ler için yedek ta­bu­re­le­ri­ni­zi, yer­leş­tir­me­niz, akşam top­la­ma­nız ge­rek­li­dir.

Bun­lar için yer lazım… Bu nok­ta­da yine ki­şi­sel iliş­ki­le­ri­niz dev­re­ye gir­me­si­ne ih­ti­ya­cı­nız var. Hemen ya­kın­lar­da­ki bir kahve oca­ğı­na mal­ze­me­ler ema­net edi­lir. Tabiî ki ücret kar­şı­lı­ğın­da(!). Yap­tı­ğı­nız bir yağlı boya resim ise ne kadar ko­ru­ya­bi­le­ce­ği­ni­zi ve kah­ve­ci­den sabah geri al­dı­ğı­nız­da­ki du­ru­mu­nu siz­le­rin hayal gü­cü­ne bı­ra­kı­yo­rum.

Sıcak gün­le­rin serin rüz­gâr­la­rı ta­til­ci­le­ri bir an olsun se­rin­le­tir se­rin­let­me­si­ne ya bir res­sam için apan­sız çı­kı­ve­ren bir rüz­gâr kâbus ha­li­ne dö­nü­şü­ve­rir. Tuval bur­gaç­lar çi­ze­rek ha­va­da uç­mak­ta­dır. Hangi in­sa­nın üs­tü­ne ya­pı­şa­cak diye kor­ka­rak pe­şi­ne ta­kı­lan res­sa­mın yürek çar­pın­tı­sı rüz­gâ­rın se­rin­li­ği­ni tam ter­le­me­ye dö­nüş­tü­rür.
Re­sim­le­ri­ni­zi kim­se­ye bu­laş­ma­dan, tu­val­ler yır­tıl­ma­dan top­la­ya­bil­di­niz mi? Şem­si­ye kim­se­nin üze­ri­ne düş­me­di ya da par­ça­lan­ma­dı mı? Oh şim­di­lik ra­hat­sı­nız. Bir da­ki­ka yağ­mur­la­rı an­ma­dan geç­me­ye­lim. Bu doğa ola­yın­da en kö­tü­sü su­lu­bo­ya res­sa­mı ol­mak­tır. Hayal ede­bi­li­yor mu­su­nuz?

Ni­ha­yet müş­te­riy­le bu­luş­tu­nuz mu? Ka­ri­ka­tü­ris­ti veya res­sa­mı iz­ler­ken hay­ran kalan in­san­la­rın so­ru­la­rı kimi zaman fır­ça­nı­zın eli­niz­den düş­me­si­ne sebep olur. “Bu re­sim­le­ri siz mi ya­pı­yor­su­nuz?”
Bir gün o kadar çok so­rul­muş­tu ki bu soru hem ya­par­ken gö­rü­yor­lar hem niye so­ru­yor­lar diye tepem attı: “Yok ba­ba­an­nem ya­pı­yor,” dedim diş­le­ri­min ara­sın­dan. Adam ar­ka­da­şı­na döndü “Bak oğlum ben dedim sana. Bun­la­rın resim yapma ye­te­ne­ği aile­den ge­li­yor. Gen­le­rin­de var yani. Yoksa nasıl ya­pa­cak bu kadar resmi!” demez mi?

admin

Cüneyt Tanyeri

Yorum yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.