Özdemir Nutku

/ 8 Kasım 2019 / 115 kez okunmuştur / 1 Yorum

Ti­yat­ro sa­nat­çı­sı Öz­de­mir Nutku, 88 yaşında ya­şa­mı­nı yi­tir­di.

Özdemir Nutku

12 Ocak 1931’de Is­tan­bul’da doğdu. İlko­kul­dan sonra 1942’de Ro­bert Kolej’e girdi ve ha­zır­lık sı­nıf­la­rıy­la bir­lik­te sekiz yıl­lık orta eği­tim­den sonra 1950’de B.A. de­re­ce­si ile mezun oldu. 7 ya­şın­da­pi­ya­no­ya baş­la­yan ve 1949 yı­lın­da ilk ve son kla­sik pi­ya­no kon­se­ri­ni veren Nutku, el­li­li yıl­lar­da bir caz ku­ar­te­ti ku­ra­rak caz pi­ya­nis­ti ola­rak ta­nın­dı. Ama­tör bir mü­zis­yen olan Nutku’nun ti­yat­ro­ya olan il­gi­si kolej yıl­la­rın­da baş­la­dı. Oku­lun tem­sil ko­lun­da, ama­tör ola­rak çe­şit­li rol­ler oy­na­yan yazar, 1946/1947 dö­ne­min­de, Ka­dı­köy Sü­rey­ya Si­ne­ma­sı’nda sah­ne­le­nen Franz Lehar’ın Tarla Kuşu ope­re­tin­de ilk pro­fes­yo­nel ro­lü­nü oy­na­dı. Aile­siy­le An­ka­ra’ya ta­şın­dık­tan sonra An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Hukuk Fa­kül­te­si’ne bir yıl devam etti. 1952’de yine aynı Üni­ver­si­te­nin DTCF İngi­liz Dili ve Ede­bi­ya­tı Kür­sü­sü’ne ya­zıl­dı. Bir yan­dan da, Kolej yıl­la­rın­da baş­la­yan şiir yazma me­ra­kı ile 1950’de ilk şiir ki­ta­bı Eller ya­yım­lan­dı. 1956’da An­ka­ra Üni­ver­si­te­si’nden mezun olan yazar, aynı yıl bir burs­la Al­man­ya’ya gitti ve Göt­tin­gen ken­tin­de­ki Ge­org-August Üni­ver­si­te­si, Ti­yat­ro Bö­lü­mü’ne alın­dı ve ora­da­ki öğ­re­ni­mi­ni 1959 ya­zın­da ta­mam­la­dı. Al­man­ya’da bu­lun­du­ğu yıl­lar­da, Göt­tin­gen Dev­let Ti­yat­ro­su Sanat Yö­net­me­ni ünlü Heinz Hil­pert’in ya­nın­da üç yıl asis­tan­lık yaptı ve Al­man­ya’daki çe­şit­li özel ti­yat­ro­lar­da oyun sah­ne­le­di. Mü­zi­ğe olan il­gi­si devam et­ti­ğin­den, ay­rı­ca iki yıl Prof. Bo­et­tic­her’in üst dü­zey­de­ki müzik se­mi­ner­le­ri­ne devam etti.

1959’da yurda döndü ve bir yıl önce ku­ru­lan An­ka­ra Üni­ver­si­te­si DTCF Ti­yat­ro Ens­ti­tü­sü’ne asis­tan ola­rak girdi. 1960’da ilk ti­yat­ro ki­ta­bı Ti­yat­ro ve Yazar ya­yım­lan­dı. 1961’de dok­tor, 1967’de Do­çent ve 1974’te de pro­fe­sör oldu. 1976 gü­zün­de İzmir’e yer­le­şen Nutku, Ege Üni­ver­si­te­si, Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si’nin ku­ru­cu­la­rı ara­sın­da yer aldı. Aynı fa­kül­te­de Sahne Sa­nat­la­rı Bö­lü­mü’nü kurdu. Nutku, bu­gü­ne kadar ba­sıl­mış ve ba­sıl­ma­mış 66’sı telif, 61’ı çe­vi­ri, 4’ü şiir, 16’sı oyun ve uyar­la­ma, 2’si se­nar­yo, l’i çocuk olmak üzere 150 kitap yazdı ve ya­yım­la­dı.

1953 yı­lın­dan beri çe­şit­li sanat ve ede­bi­yat der­gi­le­rin­de 1,800’ün üs­tün­de araş­tır­ma, in­ce­le­me, eleş­ti­ri ve de­ne­me yazan Nutku, Pazar Pos­ta­sı, Ye­ni­gün, Öncü, Vatan, Mey­dan, Hür­gün, Mil­li­yet, Cum­hu­ri­yet ve Hür­ri­yet ga­ze­te­le­rin­de, Se­çil­miş Hi­kâ­ye­ler, Mavi, Şa­ir­ler Yap­ra­ğı, Dost, Ti­yat­ro, Dev­let Ti­yat­ro­su Der­gi­si, Dev­let Opera ve Ba­le­si Der­gi­si, Var­lık, Ye­di­te­pe, Oyun, Ti­yat­ro 70-80, De­ği­şim, Mil­li­yet Sanat, Hür­ri­yet Gös­te­ri, Sanat Olayı, Ti­yat­ro Araş­tır­ma­la­rı Der­gi­si, Ulu­sal Kül­tür, Milli Kül­tür, Ti­yat­ro-Ti­yat­ro, Agon, Tobav Sanat, Ti­yat­ral, Hayal, Sahne, Ünlem, Ada ve daha bir­çok der­gi­de sü­rek­li yaz­dı­ğı in­ce­le­me­le­ri, de­ne­me­le­ri ve eleş­ti­ri­le­riy­le; ay­rı­ca, Ulus­la­ra­ra­sı plat­form­da İngi­liz­ce ve Al­man­ca ka­le­me al­dı­ğı in­ce­le­me­le­riy­le ta­nın­dı.

1965 yı­lın­da, A.B.D.’inde Yale, Was­hing­ton (Se­att­le), Chi­ca­go, Pitts­burg, Nort­h­wes­tern, Min­ne­so­ta, So­ut­hern Ca­li­for­nia, UCLA, Car­ne­gie Techn., North Ca­ro­li­na gibi daha bir­çok üni­ver­si­te­de ders­ler, kon­fe­rans­lar verdi, se­mi­ner­ler dü­zen­le­di; stüd­yo ve atöl­ye ça­lış­ma­la­rı yö­net­ti. 1966 yı­lı­nın Ocak ayı ba­şın­dan Ha­zi­ran so­nu­na kadar, iki sö­mes­tir Vi­ya­na Üni­ver­si­te­si Ti­yat­ro Ens­ti­tü­sü’nde ders verdi. 1991’de Batı Sid­ney Üni­ver­si­te­si’nde ulus­la­ra­ra­si bir uz­man­lar top­lu­lu­ğu­na oyun­cu­luk üst se­mi­ne­ri dü­zen­le­di. 1997’de Hartt Sc­ho­ol of Music and Per­for­ming Arts, Con­nec­ti­cut’ta, Ame­ri­ka­lı ve İsveç­li öğ­ren­ci­le­re, iki hafta sü­rey­le, rol ya­pı­mı üze­ri­ne ‘works­hop’ yaptı. Ho­lan­da’da ya­yım­la­nan Encyc­lo­pe­dia of Islam, Tür­ki­ye’de Di­ya­net­çe ya­yım­la­nan İslam An­sik­lo­pe­di­si ile Ka­na­da’da ya­yım­la­nan World Encyc­lo­pe­dia of Con­tem­po­rary The­at­re’ın sü­rek­li ya­zar­la­rın­dan bi­ri­dir.

Bir­çok ulus­la­ra­ra­sı kong­re­de ül­ke­mi­zi tem­sil eden ve aynı za­man­da oyun sah­ne­le­me ho­ca­sı ve ti­yat­ro yö­net­me­ni olan Nutku, bu­gü­ne kadar alt­mı­şın üs­tün­de oyun sah­ne­le­di. Çe­şit­li ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro şen­lik­le­rin­de yö­net­men ola­rak bi­rin­ci­lik ve ikin­ci­lik ödül­le­ri aldı.1967’de 1979’da Med­dah­lık ve Med­dah Hi­kâ­ye­le­ri adlı in­ce­le­me ki­ta­bıy­la, Milli Kül­tür Vakfı’nın “Büyük Ede­bi­yat Ödülü”nü ka­zan­dı. 1984’te Gün­gör Dil­men’in Midas’ın Ku­lak­la­rı, Göz­le­ri­mi Ka­pa­rım, Va­zi­fe­mi Ya­pa­rım, Eşek Arı­la­rı, ve Çay­ha­ne adlı oyun­la­rı sah­ne­le­me­sin­de­ki ba­şa­rı­sın­dan ötürü, Nutku’ya “Yö­net­men­lik Ödül­le­ri” ve­ril­di. 1965’te, Fran­sa­nın Nancy Şeh­li­ğin­de ‘Men­ti­on Spe­ci­ale’ Al­man­ya, Er­lan­gen’de ‘Reji Bi­rin­ci­li­ği Ödülü’, al­dı­ğı gibi, 1989 yı­lın­da, Türk Ti­yat­ro­su’na kat­kı­sı ve Türk Ti­yat­ro­su­nu dı­şar­da ta­nıt­ma­da gös­ter­di­ği çaba için Ti­yat­ro ve Te­le­viz­yon Ya­zar­la­rı Der­ne­ği’nin “Ti­yat­ro­ya Katkı Ödülü”ne layık gö­rül­dü. Nutku’nun 36 Ödülü bu­lun­mak­ta­dır. 1990 yı­lı­nın Ekim ayın­da, Vi­ya­na’daki “Ti­yat­ro Zir­ve­si”nde «Dünya Ti­yat­ro Eği­ti­mi Ens­ti­tü­sü»nün ku­ru­cu­la­rın­dan biri ola­rak bu Ens­ti­tü’nün Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­li­ği­ne se­çil­di. 1990’da kur­du­ğu İzmir «Şehir Ti­yat­ro­la­rı»na 1991’de Genel Sanat Yö­net­me­ni ola­rak atan­dı. 1991 yı­lın­da, Tür­ki­ye’nin ilk “Kam­yon Ti­yat­ro”sunu yaptı ve ge­zi­ci çocuk ti­yat­ro­su­nu kurdu. Böy­le­ce, ti­yat­ro­yu, ti­yat­ro­ya hiç git­me­miş ço­cuk­la­rın aya­ğı­na gö­tür­dü.

1991 yı­lın­da Sa­lih­li Be­le­di­ye­si’nin “Di­oni­sos Ödülü”nü aldı. 1993’te, Kül­tür Ba­kan­lı­ğı’nın “Ti­yat­ro Araş­tır­ma­la­rı Büyük Ödülü” ile onur­lan­dı­rıl­dı. Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si’nde dekan yar­dım­cı­lı­ğı ve de­kan­lık yapan yazar, Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si, Güzel Sa­nat­lar Ens­ti­tü­sü Mü­dü­rü ve aynı fa­kül­te­nin Sahne Sa­nat­la­rı Bö­lü­mü Baş­ka­nı’yken 12 Ocak 1998 ta­ri­hin­de yaş had­din­den emek­li oldu. Aynı fa­kül­te­de iki yıl ders ver­dik­ten sonta, 2000 yılı ba­şın­da, Kuzey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti’ndeki Yakın Doğu Üni­ver­si­te­si’nde Sahne Sa­nat­la­rı Fa­kül­te­si’ni kurdu; bu fa­kül­te­nin ku­ru­cu de­ka­nı ola­rak görev yaptı. 2002 Ekim ayın­dan bu yana, İzmir’de kur­du­ğu bö­lüm­de bazı li­sans, yük­sek li­sans ve dok­to­ra ders­le­ri­ni sür­dür­mek­te ve yeni ki­tap­lar üze­rin­de ça­lış­mak­ta­dır.

YA­ZA­RIN YA­PIT­LA­RI

A. Telif Ti­yat­ro Ki­tap­la­rı:

• Bir Sah­ne­dir Dünya, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2017.

• Da­rül­be­da­yi’den Şehir Ti­yat­ro­su’na, İş Ban­ka­sı Kül­tür ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2015.

• Zaman İçinde Zaman, Opüs Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2015.

• Sahne Bil­gi­si [6. Baskı], Ka­bal­cı Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2013.

• Dram Sa­na­tı [5. Baskı], Ka­bal­cı Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2013.

• Sha­kes­pe­are Söz­lü­ğü [ge­niş­le­til­miş 2. Basım], İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2012.

• Troya’nın Tahta Atı, Şe­no­cak Ya­yın­la­rı, İzmir 2009.

• El­za­beth Dö­ne­mi ve Sha­kes­pe­are Söz­lü­ğü, Ka­bal­cı Ya­yı­ne­vi, Is­tan­bul 2008.

• Ber­tolt Brecht ve Epik Ti­yat­ro, Özgür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2007.

• Duvar Yı­kı­lır­ken Al­man­ya’da Ti­yat­ro, Alkım Ki­ta­be­vi, Is­tan­bul 2005.

• Oyun­cu­nun Ça­lış­ma­sı, Alkım Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2003.

• Oyun­cu­luk Ta­ri­hi I, Dost ya­yin­la­ri, An­ka­ra 2002.

• Oyun­cu­luk Ta­ri­hi II, Dost ya­yin­la­ri, An­ka­ra 2002.

• Sahne Bil­gi­si, [4. basım], Ka­bal­cı Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2002.

• Ti­yat­ro Ta­ri­hi, I. cilt, [3. basım], Mitos/Boyut Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2000.

• Ata­türk ve Cum­hu­ri­yet Ti­yat­ro­su, Özgür Ya­yı­ne­vi, Is­tan­bul 1999.

• Du­var­da­ki Mavi Kuş, [2. basım], Etki Ya­yın­la­rı, İzmir 1999.

• Tra­di­ti­onal Turkish The­ater [M.​And ve M.Özhan ile bir­lik­te], Kül­tür Bak. Yay.,Ank. 1999.

• Oyun-Ço­cuk-Ti­yat­ro , Özgür Ya­yı­ne­vi, Is­tan­bul 1998.

• Dram Sa­na­tı, [gen. 3. basım], Ka­bal­cı Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 1998.

• Med­dah­lık ve Med­dah Hikåye­le­ri, [gen. 2. basım], Ata­türk Kül­tür Mer­ke­zi, An­ka­ra 1997.

• Kül­tür Ta­ri­hi­miz­den Man­za­ra­lar, Ka­bal­cı Ya­yı­ne­vi, Is­tan­bul 1995.

• Ge­ce­nin Mas­ke­si(Sha­kes­pe­are in­ce­le­me­le­ri) Mitos Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 1995.

• Oyun­cu­luk Ta­ri­hi , Cilt I, Yapı ve Kredi Ban­ka­sı Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 1995.

• Du­var­da­ki Mavi Kuş , GSF Ya­yın­la­rı, İzmir 1994.

• Ger­çek­le­rin Düş­le­ri, [M.​Er­tuğ­rul’un Ya­zı­la­rı üz. İnce­le­me], Ec­za­cı­ba­şı Vakfı Yay., Ist. 1994.

• Kor Al­tın­da­ki Kor , [Çek­hov’un dört oyu­nun­dan dü­zen­le­me], Ka­bal­cı Ya­yın­la­rı, Ist. 1993.

• Zey­nep’in Ti­yat­ro Ki­ta­bı, [2. basım], Ka­bal­cı Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 1992.

• Züm­rü­dü­an­ka­nın Kül­le­ri, Yıl­maz Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 1991.

• Ti­yat­ro Yö­net­me­ni­nin Ça­lış­ma­sı, [2.​basım], Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si Yay., İzmir 1991.

• The­at­re in Turkey (S.Şener ve A.Yük­sel ile bir­lik­te), Turkish Na­ti­onal Cen­ter of the ITI, Is­ta­bul 1991.

• Dram Sa­na­tı , [2. basım], Ka­bal­cı Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 1990.

• Sahne Bil­gi­si , [3. basım], Ka­bal­cı Ya­yın­la­rı Is­tan­bu­l­1989.

• Ben­den Sonra Tufan Ol­ma­sın (Muh­sin Er­tuğ­rul’un Anı­la­rı; E.​Se­vinç­li ve M.​Tun­cay ile bir­lik­te), Ec­za­cı­ba­şı Vakfı Yay. Is­tan­bul 1989.

• IV. Meh­met’inE­dir­ne Şen­li­ği, [2.​basım],Türk Tarih Ku­ru­mu, An­ka­ra 1987.

• Uzat­ma­lı Ger­çek­ler, Remzi Ki­ta­be­vi, Is­tan­bul 1986.

• Dünya Ti­yat­ro­su Ta­ri­hi, I-II, Remzi Ki­ta­be­vi, 2.​baskı Is­tan­bul 1985/86

• Sahne Bil­gi­si, II, [2. basım] İzlem ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 1984.

• Gös­te­rim Te­rim­le­ri Söz­lü­ğü, Türk Dil Ku­ru­mu, An­ka­ra 1983.

• Dram Sa­na­tı, Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si, İzmir 1983.

• Sahne Bil­gi­si , I, [2. basım], İzlem ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 1982.

• Sahne Bil­gi­si, Kül­tür Ba­kan­lı­ğı, An­ka­ra 1980.

• Med­dah­lık ve Med­dah Hi­kâ­ye­le­ri, İş Ban­ka­sı Ya­yın­la­rı, Ank.1978. (Milli Kül­tür Vakfı Büyük Ede­bi­yat Araş­tır­ma­la­rı Ödülü)

• Ya­şa­yan Ti­yat­ro, Çağ­daş Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 1976.

• Tür­ki­ye’de Brecht, Ti­yat­ro 76 Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 1976.

• Ti­yat­ro Yö­net­me­ni­nin Ça­lış­ma­sı, An­ka­ra Üni­ver­si­te­si 1974.

• IV. Meh­met’in Edir­ne Şen­li­ği, Türk Tarih Ku­ru­mu, An­ka­ra 1972.

• Dünya Ti­yat­ro­su Ta­ri­hi, II, An­ka­ra Üni­ver­si­te­si, 1972.

• Dünya Ti­yat­ro­su Ta­ri­hiI, An­ka­ra Üni­ver­si­te­si 1971.

• Da­rül­be­da­yi’in Elli Yılı, An­ka­ra Üni­ver­si­te­si­Ya­yın­la­rı, 1969 (Kül­tür Ba­kan­lı­ğı Büyük Araş­tır­ma Ödülü)

• Sta­nis­lavs­ki’nin Sah­ne­ye Koy­du­ğu «Martı», An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Ya­yın­la­rı, An­ka­ra 1968.

• Ti­yat­ro Te­rim­le­ri Söz­lü­ğü, Türk Dil Ku­ru­mu,[H.​Taner, M.​And’la bir­lik­te], An­ka­ra 1966.

• Oyun Ya­za­rı, İzlem Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 1965.

• Mo­dern Ti­yat­ro Akım­la­rı, I, Dost Ya­yın­la­rı, An­ka­ra 1963.

•The Stag­na­ti­on and Re­vi­val of Verse Drama in Eng­land (dok­to­ra tezi) An­ka­ra 1961.

• Ti­yat­ro ve Yazar, Gim Ya­yın­la­rı, An­ka­ra 1960.

B. Çe­vi­ri Eser­le­ri

• Ch­ris­top­her Mar­lo­we, Ti­mur­lenk I [bas­kı­ya hazır], İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2017.

• Ch­ris­top­her Mar­lo­we, Ti­mur­lenk II [bas­kı­ya hazır], İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2017. •Ch­ris­top­her Mar­lo­we, Dok­tor Fa­us­tus, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2017.

• Ch­ris­top­her Mar­lo­we, II. Ed­ward, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2017.

• Ch­ris­top­her Mar­lo­we, Kar­ta­ca Kı­ra­li­çe­si Dido, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2016.

• Ch­ris­top­her Mar­lo­we, Paris’te Kat­li­am, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2016.

• Ch­ris­top­her Mar­lo­we, Mal­ta­lı Ya­hu­di İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2016.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, Çifte İhanet, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2016.

• Wil­lam Sha­kes­pe­are, Fır­tı­na, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2015.

• Wil­lam Sha­kes­pe­are, Mac­beth, Mitos/Boyut Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2015.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, VI. Henry, 3. Bölüm, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2015.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, VI. Henry, 2. Bölüm, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2015.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, VI. Henry, 1. Bölüm, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2014.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, Mac­beth, Mitos/Boyut Ya­yı­na­vi, Is­tan­bul 2014.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, Titus And­ro­ni­cus, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2014.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, Kış Ma­sa­lı, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2014.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, II. Ric­hard, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2014.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, Aşkın Emeği Bo­şu­na, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2014.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, Co­ri­ola­nus’un Tre­aged­ya­sı, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2014.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, Ve­ro­na­lı İki De­li­kan­lı, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bu­l­2013.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, Cym­be­li­ne, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2013.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, Ham­let, Mitos Boyut Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2013.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, Oni­kin­ci Gece, Mitos Boyut Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2013.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, Nasıl Ho­şu­nu­za gi­der­se İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2013.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, Ve­ne­dik Ta­ci­ri, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2012.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, Bir Yaz Ge­ce­si Rü­ya­sı, İş Ban­ka­sı Kül­tür, Ya­yın­la­rı, Ist. 2012.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, Iki Soylu Ak­ra­ba Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2012.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, Hır­çın Kız, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2012.

• John Os­bor­ne, Öf­key­le Bak Ge­ri­ye OYÇED Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2012.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, Kı­sa­sa Kısas, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2011.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, Car­de­nio, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2011.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, Yeter ki Sonu İyi Bit­sin, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2010.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, Ya­nıl­gı­lar Ko­med­ya­sı, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2010.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, Romeo ve Ju­li­et, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2010.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, Kıral Lear, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2009.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, Ot­hel­lo, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2008.

• Wil­li­am Sha­kes­pe­are, III. Ric­hard, İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul, 2007.

• Ger­hard Bor­ris, Yük­se­liş­ten Sonra [Nach dem Aufs­ti­eg], Mitos/Boyut, Ist. 2005.

• Peter Brook, Gizli Bir Şey Yok [There Are No Sec­rets], An­ka­ra [bas­kı­ya hazır].

• Ber­tolt Brecht, Ar­tu­ro Ui’nin Yük­se­li­şi [Der auf­halt­sa­me Aufs­ti­eg des Ar­tu­ro Ui], Mitos/Boyut, Ist. 2000.

• Ber­tolt Brecht, Si­mo­ne Mac­hard’ın Ha­yal­le­ri [Die Ge­sich­te der Si­mo­ne Mac­hard], Mitos/Boyut. Ist. 2000.

• Ber­tolt Brecht, Se­zu­an’ın İyi İnsanı [Der gute Mensch von Set­zu­an], Mitos/Boyut, Ist.1999.

• Tho­mas Bern­hard, Ti­yat­ro­cu [Der The­ater­mac­her], 2. baskı, Mitos/Boyut Ya­yın­la­rı, Ist. 1999.

• Mar­tin Ess­lin, Dram Sa­na­tı­nın Alanı [The Field of Drama], Yapı ve Kredi Yay., Is­tan­bul 1996.

• Her­bert Ach­tern­busch, Çizme ve Ço­rap­la­rı, [Der Sti­efel und sein Soc­ken], Mitos/Boyut, Ist. 1994.

• Ge­or­ge Ta­bo­ri, Bir Ca­su­sa Ağıt [Re­qu­i­em für einen Spion], Mitos/Boyut Ya­yın­la­rı, Ist. 1994.

• Ge­or­ge Ta­bo­ri, We­is­man ile Kı­zıl­yüz [We­is­man und Rot­ge­sicht], Mitos/Boyut Yay. Ist. 1994.

• John Covel, Edir­ne Gün­lü­ğü [Diary] Edir­ne Ar­ma­ğa­nı, Kül­tür Ba­kan­lı­ğı Ya­yın­la­rı, An­ka­ra 1994.

• J. Hay, At [Das Pferd], Ka­bal­cı Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 1991.

• Tho­mas Bern­hard, Ti­yat­ro­cu [Der The­ater­mac­her], İleri Ki­ta­be­vi, İzmir 1992.

• W.​Shakes­pe­are, Oni­kin­ci Gece [Twelfth Night], Remzi Ki­ta­be­vi Is­tan­bul 1988.

• W.​Shakes­pe­are,Yeter ki Sonu Iyi Bit­sin [All’s Well That Ends Well], Remzi Ki­ta­be­vi, Is­tan­bul 1988.

• W.​Shakes­pe­are, Kral Lear [King Lear], Remzi Ki­ta­be­vi, Is­tan­bul 1986.

• W.​Shakes­pe­are, Ot­hel­lo, Remzi Ki­ta­be­vi, Is­tan­bul 1985.

• Marg­ret Di­et­rich, Oyun­cu: Yö­net­me­nin Elin­de Ya­ra­tı­cı Bir Özne ya da Araç, Dev­let Ti­yat­ro­su Ya­yı­nı, An­ka­ra 1985.

• W.​Shakes­pe­are, Romeo ve Ju­li­et, Remzi Ki­ta­be­vi, Is­tan­bul 1984.

• F.Dür­ren­matt, Gök­ta­şı [Der Me­te­or], Kül­tür Ba­kan­lı­ğı, An­ka­ra 1979.

• B.​Curipesc­hitz,Yol­cu­luk Gün­lü­ğü [Das Ta­ge­buch], Türk Tarih Ku­ru­mu, An­ka­ra 1977.

• Char­les Mor­gan, Irmak Kı­yı­sı [The River Line] (ba­sıl­ma­dı)

• Çağ­daş Ame­ri­kan Şi­ir­le­ri [Seçki – Tarık Dur­sun K. ile birl.], Şa­ir­ler Yap­ra­ğı, An­ka­ra 1956.

C. Oyun­la­rı – Uyar­la­ma­la­rı

• Bana Wil­li­am Deyin Mitos/Boyut Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2010.

• Söy­lev, [3. baskı], Mitos/Boyut ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 2008.

• Kan Kır­mı­zı – Frida Kahlo [bas­kı­ya hazır] 2006.

• İnsan­cık­lar, [8 kısa oyun-bas­kı­ya hazır], 1996.

• Eşek Arı­la­rı, Ari­so­fa­nes-Nut­ku [bas­kı­ya hazır], 1996.

• Mü­fet­tiş Go­gol-Nut­ku (bas­kı­ya hazır) 1995.

• Dönme Dolap, [Com­me­dia del’Arte se­nar­yo­su, bas­kı­ya hazır], 1994.

• Kül Al­tın­da­ki Kor, [bir Çek­hov ko­la­jı] Ka­bal­cı Ya­yın­la­rı, Is­tan­bul 1993.

• Ge­ce­ler ve Gün­düz­ler, (Sha­kes­pe­are ko­la­jı, bas­kı­ya hazır)

• Kısa Oyun­lar , [bas­kı­ya hazır], 1986.

• Bü­yük­ba­ba, (bas­kı­ya hazır), 1994.

• Söy­lev, Remzi Ki­ta­be­vi, [2.​baskı], Is­tan­bul 1985.

• Söy­lev, An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Ya­yın­la­rı 1973.

• Çiçek(Mi­mod­ram), 1967’de, Fran­sa’nın Nancy ken­tin­de oy­nan­mış­tır.

• Savaş Oyunu, (Ser­met Ça­ğan­la bir­lik­te), Ti­yat­ro Der­gi­si Eki, An­ka­ra 1968.

• Kri­egss­pi­el, [Savaş Oyunu: Al­man­ca­ya Max Fisch ta­ra­fın­dan çev­ril­miş De­utsc­her The­ater­ver­lag ta­ra­fın­dan ba­sıl­mış­tır; 1965’te Er­lan­gen «Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Şen­li­ği»nde Nutku’nun oyun dü­ze­niy­le oy­nan­mış,”Re­gi­ep­re­is” (En iyi Yö­net­men) ve en iyi ikin­ci oyun Ödül­le­ri ile de­ğer­len­di­ril­miş­tir, We­in­he­im 1965.

• Köprü, Türk Dil Ku­ru­mu, An­ka­ra 1964.

• Mer­di­ven, De­ği­şim Ya­yı­nı, An­ka­ra 1962.

D. Se­nar­yo­lar

• Türk Ti­yat­ro­su, Kül­tür-Bel­ge­sel Dra­ma­ti­zas­yon, 40’ar da­ki­ka­lık 10 Di­zi­den olu­şan TV Se­nar­yo­su, TRT, An­ka­ra, 2.​Kanal, 3. Kanal ve Int.​TV 1990, 1996’da ya­yım­lan­dı.

• Muh­sin Er­tuğ­rul, Kül­tür-Bel­ge­sel, Dra­ma­ti­zas­yon, 30 da­ki­ka­lık, TV Se­nar­yo­su, TRT, 1.​Kanal, An­ka­ra 1989’da ya­yım­lan­dı.

E. Şiir Ki­tap­la­rı

• Uzun Atlar Va­di­si, İzmir 1996.

• Bölük Ya­şan­tı, An­ka­ra 1957.

• Üç Nokta, An­ka­ra 1954.

• Eller, An­ka­ra 1950.

F. Ha­zır­la­mak­ta ol­du­ğu Ki­tap­lar

• Oyun­cu­luk Ta­ri­hi III

• Suda Ayak İzleri (Anı­lar)

• Al­kış­la­rıy­la Öl­dü­ren­ler (De­ne­me­ler)

• Türk Tu­lû­at Ti­yat­ro­su

• An­sik­lo­pe­dik Ti­yat­ro Söz­lü­ğü

Avatar

sanat ve edebiyat dergisi

Özdemir Nutku (1 Yorum)