Oyuncu İsrafil Köse son yolculuğuna uğurlandı

/ 24 Ağustos 2016 / 38 views / yorumsuz

Can­lan­dır­dı­ğı “Ka­ra­de­niz­li” tip­le­me­le­riy­le ta­nı­nan Köse’nin ce­na­ze na­ma­zı, aile­si ve se­ven­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la, ikin­di vakti Şi­ri­nev­ler Ulu Cami’de kı­lın­dı.

Oyun­cu­nun me­na­je­ri Emin Al­bay­rak, has­ta­ne­ye ya­tı­rıl­dık­tan sonra oyun­cu­nun sağ­lık du­ru­mu­nu sü­rek­li takip et­ti­ği­ni söy­le­di.

Köse ile ortak iş­le­re imza at­tık­la­rı­nı ve sü­rek­li gö­rüş­tük­le­ri­ni be­lir­ten Al­bay­rak, “Kar­de­şi­mi­zi kay­bet­tik. Tür­ki­ye, sa­nat­çı ol­ma­sın­dan önce, çok de­ğer­li bir in­sa­nı­nı kay­bet­ti. Çok üz­gü­nüz. Motor sev­da­sı aşırı de­re­ce­dey­di. Hep kork­tu­ğu­muz şeydi. İleri de­re­ce­de şeker has­ta­sıy­dı onun için çok risk­li bir ula­şım ara­cıy­dı. Şu­ra­da­ki her­kes çok üzgün bi­li­yo­rum ama benim acım çok ayrı.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

İsra­fil Köse ile bir­çok film­de bir­lik­te rol alan, oyun­cu ar­ka­da­şı Çetin Altay da kaza ha­be­ri­ni al­dı­ğın­dan beri ne tepki ve­re­ce­ği­ni bi­le­me­di­ği­ni dile ge­tir­di.

Altay, en çok da Köse’nin ge­ri­de kalan oğlu için üzül­dü­ğü­nü ak­ta­ra­rak, “Allah gü­nah­la­rı­nı af­fet­sin. Minik yav­ru­su­na, sağ­lık sıh­hat ve uzun ömür­ler ver­sin. Çok ani oldu. Çok iyi bir ar­ka­daş­tı. İçinde hiç­bir kö­tü­lük ol­ma­yan bi­riy­di. Pamuk gibi, melek gibi bir kar­deş­ti, bir abiy­di. Pır­lan­ta gibi bi­ri­ni kay­bet­tik.” dedi.

Ye­şil­çam oyun­cu­la­rın­dan Nuri Alço ise ka­za­nın ar­dın­dan has­ta­ne­de zi­ya­re­te git­ti­ği­ni ve Köse’nin sağ­lık du­ru­mu hak­kın­da bir bilgi kir­li­li­ği ile kar­şı­laş­tık­la­rı­nı an­lat­tı.

Köse’nin dün ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni söy­le­dik­le­ri için has­ta­ne­den ay­rıl­dık­la­rı­nı ifade eden Alço, şun­la­rı söy­le­di:

“Eve git­tim. Akşam üstü bir te­le­fon geldi. Dok­tor, ‘Daha beyin ölümü ger­çek­leş­me­di. Vücut nor­mal sı­cak­lı­ğı­nı ko­ru­yor. Kalp atış­la­rı gayet nor­ma­le döndü’ de­yin­ce se­vin­dik ama sabah yine böyle bir ha­be­ri alın­ca acı oldu tabi. Yü­re­ği ger­çek­ten güzel bir in­san­dı. Aile­si­ne çok bağ­lıy­dı. Ço­cu­ğu­nu çok se­ver­di. Allah top­ra­ğı­nı bol etsin.”

Tec­rü­be­li oyun­cu Mus­ta­fa Uzun­yıl­maz da çok üzgün ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “Genç, yü­re­ği güzel, iyi bir in­sa­nı daha kay­bet­tik. Güzel işler ya­par­dı. O kadar temiz bir kar­de­şi­miz­di ki yaşam do­luy­du.” diye ko­nuş­tu.

Köse’nin ce­na­ze­si, kı­lı­nan na­ma­zın ar­dın­dan Ko­ca­si­nan Me­zar­lı­ğı’nda top­ra­ğa ve­ril­di.

admin

Cüneyt Tanyeri

Yorum yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.