Naif Bir Nihavent / Salih Gözek

/ 26 Ağustos 2018 / 235 / yorumsuz

nedensiz değildi kendimi yollara vurduğum
naif bir sevdanın
nadasa bırakılamayan umududur aradığım
ne ki adresi kayıp / eşiklerde iz yok

nafile mi uzar yollarım / arsız baykuşlara nöbet

nakarat gibi tekrarlansa da yenilgilerim

ne çıkar / mülteci bozgunlarda ne deltalar kuruttum

nefesim ne çok ok menzilinedir / soluk soluğa
nalsız atlar gibiyim bileklerimde buz üşümesi
nehrin hangi gözekinde suyun hüznü düşer yüzüme / dönerim
neden sonra / gölgeler büyür evlerde

nisan yağmurudur savrulur geçer / gelen sancıdır
nostalji bir anı asılı kalır perdelerde
nar çatlar da nâra döner taneler ve kabuğunda kül
nobran bir terk edilmişliğe, eti kanayan yaradır / nardır

nice yanılgılardır susmamın sakladığı
ne çok yol sürgünü oldum adı unutulmuş mevsimlere
ne haldeyim sorma / hüzünler içimde sanki nikotin artığı

namludan kaçan kuşun kovan uğultusuna karışır çığlığı
nemli bahçelere sığınmış örümcek sabrındayım
ne zaman ki ağıma o naif sevda düşer / kollarına sığınırım.

ne de olsa umut hep vardır.

Salih Gözek/Tire

Salih Gözek

Salih Gözek, Ocak 1953’te Tire’de doğdu. İl­ko­ku­lu Tire’de, Or­ta­oku­lu Tire ve İzmir’de okudu 1973 Ha­zi­ran’ında An­ka­ra Ye­ni­şe­hir Sağ­lık Ko­le­ji’nden mezun olup Yoz­gat’ta Rad­yo­lo­ji (Rönt­gen) Tek­nis­ye­ni ola­rak Dev­let Me­mur­lu­ğu­na baş­la­dı. Emek­li ol­duk­tan sonra 2008’de Tire’ye yer­leş­mek­le bir­lik­te ya­şa­mı­nı Fet­hi­ye, Tire ve İstan­bul’da sür­dür­dü, bu sü­reç­te de­ği­şik iş­let­me­ler­de Mu­ha­se­be Mü­dür­lü­ğü yaptı. Halen Tire’de ya­şı­yor. 3 şiir ki­ta­bı ba­sıl­dı.yaptı. Halen Tire’de ya­şı­yor. 3 şiir ki­ta­bı ba­sıl­dı.