Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si ti­yat­ro oyunu ya­rış­ma­sı dü­zen­li­yor

/ 26 Ağustos 2016 / 12 okunma / yorumsuz

Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si ti­yat­ro oyunu ya­rış­ma­sı dü­zen­li­yor. Ti­yat­ro­ya yeni eser­ler ka­zan­dır­ma­yı amaç­la­yan ya­rış­ma­ya son ka­tı­lım ta­ri­hi 6 Mart 2017.

Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si, sa­nat­çı ve ede­bi­yat­çı­la­rı yeni eser­ler ya­rat­ma­ya özen­dir­mek için müzik ve sahne sa­nat­la­rı dal­la­rın­da de­ği­şik ödül­lü ya­rış­ma­lar dü­zen­li­yor. Bun­lar­dan biri de, Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si Ulu­sal Ti­yat­ro Sahne Eseri (oyun) Ya­rış­ma­sı. Tür­ki­ye va­tan­da­şı tüm yazar ve ede­bi­yat­çı­la­rın ka­tı­lı­mı­na açık olan ya­rış­ma­nın se­çi­ci ku­ru­lu Orhan Al­ka­ya, Cevat Çapan, Yücel Erten, Dik­men Gürün, Nes­rin Ka­zan­ka­ya’dan olu­şu­yor.

Ti­yat­ro oyunu ya­rış­ma­sı ile ti­yat­ro­ya yeni eser­ler ka­zan­dır­ma­yı amaç­la­yan Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si bir adet bi­rin­ci­lik, iki adet ikin­ci­lik ve 3 adet man­si­yon ve para ödülü ver­me­nin yanı sıra se­çi­ci ku­ru­lun seç­ti­ği oyun­la­rı kitap ha­lin­de de ya­yım­la­ya­cak.

Ya­rış­ma­ya son ka­tı­lım ta­ri­hi 6 Mart 2017. Ödül­ler ise Mayıs 2017’de Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si Tarih Ede­bi­yat Sanat Kü­tüp­ha­ne­sin­de (TESAK) bir tö­ren­le açık­la­na­rak sa­hip­le­ri­ni bu­la­cak.

Ay­rın­tı­lı bilgi ve ya­rış­ma şart­na­me­si www.ti­yat­ro­ya­ris­ma­si.ka­di­koy.bel.tr in­ter­net ad­re­sin­den edi­ni­le­bi­lir.

ev­ren­sel

Yorum yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.