Hadi Öldürsene Canikom

/ 25 Ağustos 2016 / 13 okunma / yorumsuz

Aziz Nesin’in yaz­dı­ğı Hal­dun Dor­men’in yö­net­ti­ği en se­vi­len ko­me­di kla­si­ği Hadi Öl­dür­se­ne Ca­ni­kom, 31 Ağus­tos’ta Bor­no­va Açık­ha­va’da sah­ne­le­necek.
Dilek Tür­ker, 1990 yı­lın­da Aziz Nesin’in ken­di­si için yaz­dı­ğı “Bir Za­man­lar Mem­le­ke­tin Bi­rin­de” adlı oyunu sah­ne­le­mek için Tür­ki­ye’ye dö­ne­rek Ti­yat­ro Ayna’yı kurdu. İşte bu vefa duy­gu­su ile “Hadi Öl­dür­se­ne Ca­ni­kom” oyu­nu­nu sah­ne­ye ko­ya­rak, 24 yıl sonra hem Aziz Nesin’e bir selam gön­der­me­yi hem de Nesin Vakfı’na bir katkı sağ­la­ma­yı amaç­la­mak­ta­dır.

Av­ru­pa’daki ilk pro­je­si­ne des­tek ver­mek üzere Al­man­ya’ya gi­de­rek onu yal­nız bı­rak­ma­yan Hal­dun Dor­men ve Osman Şen­ge­zer bu an­lam­lı pro­je­de de Dilek Tür­ker’e des­tek ver­di­ler.

Aziz Nesin’in insan, sevgi ve pay­la­şım üze­ri­ne yaz­dı­ğı en se­vi­len ko­me­di­si olan bu oyun; bir apart­ma­nın zemin ka­tın­da yal­nız ya­şa­yan iki dul ve yaşlı ka­dı­nın tra­ji­ko­mik hi­ka­ye­si­dir. Be­ra­ber yal­nız­lık­la­rı­nı pay­la­şan bu iki ka­dın­dan Siyen, ölmüş ko­ca­sı­nın anı­la­rı, Diha ise sahte aşk mek­tup­la­rı ile avu­tur ken­di­si­ni.

Ga­ze­te ve radyo ha­ber­le­ri, ken­di­ni ha­va­ga­zı me­mu­ru ola­rak ta­nı­tan, evine gir­di­ği yal­nız ka­dın­la­rı öl­dü­ren bir er­kek­ten bah­se­der. Ha­va­ga­zı me­mu­ru gelir ve ha­ya­tın sürp­riz­le­ri, ger­çek­le­ri or­ta­ya çıkar. 1970’lerde ya­zıl­mış bu eser Aziz Nesin’in ken­di­si­ne özgü güçlü mi­za­hı ile gü­nü­müz in­sa­nı­nın yal­nız­lık ve sev­gi­siz­lik so­ru­nu­na da gü­le­rek ve dü­şü­ne­rek bak­ma­mı­zı sağ­lı­yor.

Yazan: Aziz Nesin
Yö­ne­ten: Hal­dun Dor­men
Dekor: Osman Şen­ge­zer
Oyun­cu­lar: Dilek Tür­ker, Ay­berk At­ti­la, Ti­ra­je Ba­şa­ran
Yar­dım­cı Yö­net­men: R. Onur Duru
Asis­tan­lar: Caner Tör, Ay­şe­gül Yal­çı­ner
Işık Ku­man­da: Emir Tatlı
Ses Ku­man­da: Cemal Şafak
Giy­di­ri­ci: Rana Fatma Ku­yu­cu
Proje Ko­or­di­na­tö­rü: Nur­gül Yezi

Yorum yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.