Gençler için Yaşar Kemal Seyahat Bursu

/ 2 Eylül 2017 / 20 views / yorumsuz

Yaşar Kemal Se­ya­hat Bursu üni­ver­si­te ça­ğın­da­ki genç­le­rin okul­da öğ­ren­dik­le­ri “Ak­de­niz’de kış­lar ılık ve ya­ğış­lı, yaz­lar sıcak ve kurak geçer” türü bil­gi­le­rin doğ­ru­lu­ğu­nu gidip ye­rin­de gö­re­bil­me­le­ri, tes­pit ede­bil­me­le­ri, ya­şa­ya­rak öğ­ren­me­le­ri için sos­yal gi­ri­şim­ci Önder Cırık ta­ra­fın­dan 2016 yı­lın­da baş­la­tıl­mış bir burs prog­ra­mı­dır. Yaşar Kemal Se­ya­hat Bursu bir se­ya­hat bur­su­dur ve genç­le­rin üret­me­si­ni amaç­lar. Ya­pı­la­cak olan se­ya­ha­tin bir amacı ve se­ya­hat ta­mam­lan­dı­ğın­da bu se­ya­ha­tin bir çık­tı­sı / üre­ti­mi ol­ma­lı­dır. Bu üre­tim bir hi­ka­ye, araş­tır­ma, ma­ka­le, kitap, kısa film, film, rö­por­taj, fo­toğ­raf al­bü­mü, mü­zi­kal der­le­me veya sa­nat­sal, bi­lim­sel ya da fikri üre­tim tarzı her şey ola­bi­lir. Se­ya­ha­tin so­nun­da bur­si­yer or­ta­ya bu üre­ti­mi koy­ma­lı ve ka­mu­oyu ile pay­laş­ma­lı­dır. Ya­pı­lan sa­de­ce salt bir se­ya­hat değil, aynı za­man­da özgün bir keşif ve üre­tim pro­je­si­dir.

 

Burs prog­ra­mı hem yur­ti­çi, hem de yurt­dı­şı se­ya­hat­ler için burs ver­mek­te­dir. İlk kez baş­vu­ru ya­pan­lar sa­de­ce yur­ti­çi se­ya­hat bursu için baş­vu­ra­bi­lir­ler. Ya­pı­lan burs baş­vu­ru­la­rı dört ki­şi­den olu­şan se­çi­ci kurul ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ri­lir, o yıl bursa hak ka­za­nan öğ­ren­ci­ler se­çi­ci kurul ta­ra­fın­dan oy­bir­li­ği ile se­çi­lir. Yur­ti­çi se­ya­ha­ti sona eren bur­si­yer proje so­nuç­la­rı­nı se­çi­ci kurul ve ka­mu­oyu ile pay­la­şır. Se­çi­ci kurul ta­ra­fın­dan se­ya­hat pro­je­si­nin so­nuç­la­rı en iyi ola­rak be­lir­le­nen bur­si­yer er­te­si yıl yurt­dı­şı se­ya­hat bursu için baş­vu­ru yap­ma­ya hak ka­za­nır. Burs ka­za­nan her bir öğ­ren­ci­ye se­çi­ci kurul ta­ra­fın­dan bir men­tör, yani bir da­nış­man kişi ata­nır. Men­tör, proje bo­yun­ca bur­si­yer öğ­ren­ci­ye yol gös­te­ri­ci­lik yapar, kendi tec­rü­be­le­ri­ni pay­la­şır ve se­ya­hat pro­je­si­nin yö­ne­ti­miy­le il­gi­li tav­si­ye­ler­de bu­lu­nur. Bu süreç bo­yun­ca bur­si­yer de se­çi­ci ku­ru­la veya da­nış­ma­nı­na se­ya­hat ve proje sü­reç­le­ri­nin gi­di­şa­tıy­la il­gi­li bilgi ver­me­li­dir.

 

Başvuru koşulları için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.

Yorum yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.