Gelme Sen / Salih Gözek

/ 12 Kasım 2019 / 125 kez okunmuştur / 1 Yorum
Gelme Sen / Salih Gözek

GELME SEN

Salih Gözek

affet yal­nız­lı­ğı­nı Ayfer
kimse bil­mez neden
huy­suz tayın ye­le­si­ni
sa­vu­rur rüz­gâr
neden ge­ce­nin için­de
kaydı yok va­kit­le­rin
sen yok­sun diye sönük
ayı­şı­ğı­na se­si­mi
bı­ra­kı­yo­rum
dü­şün­me sen ıs­la­nan
kim­dir yağ­mu­ru dur­du­ran
kim

unu­tur­san iç se­si­ni
sa­ba­hı­na da­ya­nır is­ti­la­ya
uğ­ra­mış sancı te­la­şın
yo­rul­dum za­man­sız
çı­kı­lan göçün ışık­sız
so­kak­la­rın­da
bir vakit yan­gın­lar gibi
di­ren­sem zem­he­ri­ye /
has­ret­le ya­şa­rım
… ne­re­ye kadar

aksak bir martı di­lek­ler
bü­yü­tü­yor ay­dın­lı­ğa
eski çağ­lar­da kal­mış
uzak şe­hir­ler ma­sa­lı­dır
yağ­mu­ra tenha
ken­di­ne gur­bet
kaydı yok anı­la­rın
boş­lu­ğun­da acı iz­le­ri­nin
ateşe çağ­rı­sı­dır şimdi
göğe ya­zı­lı ikin­di
söy­len­ce­le­ri­nin

kimse bil­mez uzun bir
yağ­mur son­ra­sı
tu­ta­ma­ya­ca­ğım el­le­rin
ve­da­sı­nı bek­ler­ken
neler ek­si­lir biz­den

yal­çın bir özlem sö­kü­lür
yü­re­ğim­den
kar­ta­lın gü­ne­şe kanat
vu­ru­şu­dur ıs­lı­ğım
hangi at­las­ta
kay­bol­du­ğum­dur
is­tan­bul
eyvah!…

gelme sen

Salih Gözek

Salih Gözek, Ocak 1953’te Tire’de doğdu. İl­ko­ku­lu Tire’de, Or­ta­oku­lu Tire ve İzmir’de okudu 1973 Ha­zi­ran’ında An­ka­ra Ye­ni­şe­hir Sağ­lık Ko­le­ji’nden mezun olup Yoz­gat’ta Rad­yo­lo­ji (Rönt­gen) Tek­nis­ye­ni ola­rak Dev­let Me­mur­lu­ğu­na baş­la­dı. Emek­li ol­duk­tan sonra 2008’de Tire’ye yer­leş­mek­le bir­lik­te ya­şa­mı­nı Fet­hi­ye, Tire ve İstan­bul’da sür­dür­dü, bu sü­reç­te de­ği­şik iş­let­me­ler­de Mu­ha­se­be Mü­dür­lü­ğü yaptı. Halen Tire’de ya­şı­yor. 3 şiir ki­ta­bı ba­sıl­dı.yaptı. Halen Tire’de ya­şı­yor. 3 şiir ki­ta­bı ba­sıl­dı.

Gelme Sen / Salih Gözek (1 Yorum)