Edebiyat Yaldızlı Bir Kapıdır

/ 19 Kasım 2019 / 143 / 1 Yorum

Ti­re­li köşe ya­zar­la­rı­mız­dan Özgür Sürek, üni­ver­si­te yıl­la­rın­da şiire baş­la­r, şiiri ha­yat­la ile­ti­şim ka­na­lı ola­rak görür ancak de­ne­me ya­zı­la­rın­dan da uzak dur­maz.

Edebiyat Yaldızlı Bir Kapıdır

Edebiyat Yaldızlı Bir Kapıdır

Özgür Sürek

Mo­dern hayat in­san­la­rı belli bir rutin için­de ya­şa­ma­ya mec­bur etti. Kuş­luk vak­tin­de­ki çayın ta­dı­na va­rı­la­ma­dan çı­kı­lan yol­lar ve yor­gun argın iş dö­nüş­le­ri, uza­yan insan ya­şa­mın­da her günü ay­nı­laş­tı­rır­ken dört gözle bek­le­nen hafta son­la­rı ve yaz ta­til­le­ri de in­sa­nın za­ma­nı dur­dur­ma­sı­na ve mut­lu­lu­ğun kı­yı­sı­na ine­bil­me­si­ne çoğu zaman yet­mi­yor.
Yaz­lık bel­de­ler­de ya­şa­dı­ğı anı ıs­ka­la­yıp yan­la­rın­da­ki di­züs­tü bil­gi­sa­yar­da hala ça­lı­şan nice in­san­lar gö­rü­yo­rum, bir mu­ci­ze gibi uza­nan Ege De­ni­zi bir­kaç adım ötede on­la­ra gü­lüm­ser­ken yü­zü­ne bile bak­ma­dan ya­nın­dan geçip gi­di­yor­lar. Post­mo­dern za­man­lar­da daha bir hızlı akı­yor zaman, onu tu­ta­bil­mek artık hiç müm­kün değil lakin yine de bir parça ya­vaş­la­na­bi­lir. Harf­ler ve kitap ko­ku­su, te­le­fon ve tab­let ek­ran­la­rı­nın ak­si­ne zih­ni­ni­zi ve kal­bi­ni­zi ha­re­ke­te ge­çi­recek ya­vaş­lı­ğın sır­rı­na hala sahip.

Büyük resmi gör­me­ni­zi sağ­la­yan yal­dız­lı bir ka­pı­dır ede­bi­yat. Bizi gün­lük hay huy­dan çekip alır. O ka­pı­yı biraz ara­la­mak ve ar­dın­da­ki bah­çe­ye bir­kaç adım atmak bile ne zen­gin­lik­ler katar in­sa­na. Kı­sıt­lı ömre ki­tap­lar sa­ye­sin­de bir­çok hayat sığ­dı­ra­bil­mek müm­kün­dür. Sos­yal bi­lim­le­rin fark­lı di­sip­lin­le­ri ha­ya­ta kendi uz­man­lık­la­rıy­la sı­nır­lı do­ku­nur­ken ede­bi­yat ha­ya­tı bir bütün ola­rak ku­cak­lar.

Ço­cuk­ken Edir­ne’nin bit­mez tü­ken­mez kış gün­le­rin­de Jules Verne ile yap­tı­ğım yol­cu­luk­lar şimdi bile ak­lım­da­dır. Sek­sen Günde Devri Alem ile daha on ya­şın­day­ken küçük pen­ce­re­nin ar­dın­da­ki gri kış ha­va­sı­nı yır­ta­bil­miş ve cıvıl cıvıl Hin­dis­tan so­kak­la­rın­da do­laş­mış­tım me­se­la. Ki­ta­bın sarı say­fa­la­rın­da ne de­niz­ler, dağ­lar aşmış ne kent­ler gör­müş­tüm. Yıl­lar sonra Lond­ra’yı ilk gö­rü­şüm­de en ufak bir şaş­kın­lık ya­şa­ma­dım.

Ha­ya­tı ve in­sa­nı sev­me­nin Sait Faik oku­ya­rak daha güzel ol­du­ğu­na iti­ra­zı olan var mıdır ? Mut­lu­lu­ğun küçük de­tay­lar­da ol­du­ğu­nu, her in­sa­nın bam­baş­ka bir po­tan­si­yel ta­şı­dı­ğı­nı Sait Faik in­san­la­rı ne güzel fı­sıl­dar bize. Bu büyük ya­za­rı oku­duk­tan sonra ya­şa­dı­ğı­nız ma­hal­ley­le, deniz ke­na­rın­da­ki efkar or­ta­ğı­nız bank­la iliş­ki­niz artık aynı ola­bi­lir mi?

Bu yılki yaz oku­ma­la­rım­da Mario Var­gas Llosa’ya yer ver­dim. Güney Ame­ri­ka’yı çok merak et­me­me rağ­men gitme şan­sım ol­ma­dı ve belki de hiç ol­ma­ya­cak ama ora­la­rın kül­tü­rü­nü yazar öyle güzel ta­nıt­tı ki küçük ma­sa­ma gön­der­di­ği uçan ha­lı­lar­la ben bir­kaç kez git­tim Peru so­kak­la­rı­na, aşkı ve tut­ku­yu bir kez daha kendi pers­pek­ti­fin­den dü­şün­dürt­tü bana Llosa. Ben duy­gu­la­rın öğ­ren­mey­le de­rin­leş­ti­ri­lip ge­liş­ti­ri­le­ce­ği­ne ina­nan­lar­da­nım. Güçlü ede­bi­yat in­san­lık pay­da­sı­na davet eder bizi. Yunus Emre sa­de­ce bizim di­li­mi­zin ve kül­tü­rü­mü­zün değil in­san­lı­ğın ortak de­ğe­ri­dir. Büyük yazar ve şa­ir­ler biraz da bu bir­leş­ti­ri­ci gücü eser­le­rin­de us­ta­lık­la yan­sıt­tık­la­rı için büyük, Dos­to­yevs­ki Bu­da­la’ da sa­de­ce bir Rus pren­si­ni değil he­pi­miz­den bir şey­ler an­la­tır.

Gelin bugün bir kitap se­çe­lim. Yal­dı­zı bu­laş­sın eli­mi­ze ede­bi­yat ka­pı­sı­nın. Başka bir kent­te yep­ye­ni kalp ve zi­hin­ler­le ta­nı­şa­lım. Ki­ta­bı ka­pa­tıp ha­ya­ta dön­dü­ğü­müz­de ço­ğal­mış ola­ca­ğız ina­nın.

Özgür Sürek

Üniversite yıllarında şiire başlayan şair, şiiri hayatla iletişim kanalı olarak görür. Aşk zemininde hayatı sorgular. Şiirlerinde imge kullanır ama imgeyi zorlamaz. Bütün yazılarında ve tavırlarında geçmişe özlem duygusu sezilir, ancak geçmişe takılıp kalmaz. Şiirlerinde yer yer İkinci Yeni’nin etkileri ön plana çıkar ama asıl amaç müzikaliteyi yakalamaktır. Çünkü müziği çok sever, her hafta İzmir’e gidip klasik müzik konserlerini izler.

Edebiyat Yaldızlı Bir Kapıdır (1 Yorum)

  1. Kutlarım evlat. Harika. Kitap okumayanlara doping. Yüreğin hep sağlıklı kalsın. Yazmaya devam…