Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü bu yıl ‘deneme’ dalında veriliyor

/ 28 Ağustos 2016 / 12 okunma / yorumsuz

Cev­det Kud­ret aile­si, Mimar Sinan Güzel Sa­nat­lar Üni­ver­si­te­si ve TÜYAP’ın iş­bir­li­ğiy­le dö­nü­şüm­lü ola­rak sür­dü­rü­len ‘Cev­det Kud­ret Ede­bi­yat Ödülü’ bu yıl, ‘de­ne­me’ ve ‘ede­bi­yat araş­tır­ma­sı’ tür­le­rin­de iki ayrı esere ve­ri­lecek.

Ödüle baş­vu­ra­cak ki­tap­la­rın 1 Eylül 2015 – 31 Ağus­tos 2016 ta­rih­le­ri ara­sın­da ba­sıl­mış ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Ödü­lün sa­hi­bi, Prof. Dr. Ha­ti­ce Aynur, Doğan Hız­lan, Orhan Koçak, Sabri Koz, Meh­met Rifat ve Prof. Dr. Ab­dul­lah Uçman’dan olu­şan Se­çi­ci Kurul ta­ra­fın­dan be­lir­le­necek .

Aday ki­tap­la­rın en geç 31 Ağus­tos 2016 ta­ri­hi­ne kadar 7 nüsha ola­rak, ya­za­rın kısa öz­geç­mi­şiy­le bir­lik­te; Cev­det Kud­ret Ede­bi­yat Ödülü, Mimar Sinan Güzel Sa­nat­lar Üni­ver­si­te­si, Cum­hu­ri­yet Mah. Si­lah­şör Cad. No: 71 Bo­mon­ti-Şiş­li/İstan­bul ad­re­si­ne gön­de­ril­me­le­ri ge­re­ki­yor. Pos­ta­da ge­cik­me ve ka­yıp­la­rı ön­le­mek için ya­pı­lan baş­vu­ru­la­rın cevdetkudretodulu@msgsu.edu.tr ad­re­si­ne de bilgi maili gön­de­ril­me­si ge­re­ki­yor. Ödül tö­re­ni 2016 TÜYAP Kitap Fuarı’nda ger­çek­le­şecek.

Yorum yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.