Berna Olgaç’ın Yeni Kitabı ‘Soğuk Mermer’ Raflarda

/ 11 Mart 2020 / 468 kez okunmuştur / yorumsuz
Berna Olgaç’ın Yeni Kitabı ‘Soğuk Mermer’ Raflarda

Berna Olgaç’ın Yeni Kitabı ‘Soğuk Mermer’ Raflarda

Berna Olgaç’ın yeni şiir ki­ta­bı “Soğuk Mer­mer” Mühür Ki­tap­lı­ğı ta­ra­fın­dan raf­lar­da­ki ye­ri­ni aldı. “Soğuk Mer­mer”, Berna Olgaç’ın dör­dün­cü şiir ki­ta­bı. Kitap sek­sen sayfa olup, yirmi altı şi­ir­den olu­şu­yor.

Ha­yat­la şair ara­sın­da­ki iliş­ki­yi yan­sı­tan şi­ir­ler, okuru ilk di­ze­den ku­cak­la­yıp doğ­ru­dan şiire bağ­lı­yor. Şi­ir­ler, şa­irin hem bi­rey­sel ya­şan­tı­sın­dan hem de top­lum­sal/kül­tü­rel so­run­la­rı­mız­dan izler ta­şı­yor. Berna Olgaç’ın ki­ta­bın­da dik­kat çeken bir başka husus da ölüm te­ma­sı. Bu kap­sam­da, “Soğuk Mer­mer” in, mezar ta­şı­nı da çağ­rış­tır­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­riz. Ancak şair, ya­şam­la ol­du­ğu kadar ölüm­le de ba­rı­şık. “Soğuk Mer­mer”, mer­me­rin so­ğuk­lu­ğu­nu anım­sat­sa da ki­tap­ta yer alan şi­ir­ler sıcak ve sa­mi­mi. Berna Olgaç’ın en önem­li özel­li­ği ise, şi­ir­le­rin­de öf­ke­den uzak ve ba­rış­çıl ol­ma­sı.

Ço­cuk­lar için yaz­dı­ğı ki­tap­lar ile de ta­nı­nan Berna Olgaç’ın daha önce okur­la bu­lu­şan “Ben-Siz ve Öteki (2006)”, “Hiç ve Her Şey (2009)” ve “Duman (2012)” baş­lık­lı şiir ki­tap­la­rı bu­lu­nu­yor.

Avatar

sanat ve edebiyat dergisi