Ayvalık Kültür Sanat Günleri yine dopdolu

/ 25 Ağustos 2016 / 9 okunma / yorumsuz

BA­LI­KESİR’in Ay­va­lık il­çe­sin­de, be­le­di­ye ta­ra­fın­dan bu yıl 12’in­ci­si dü­zen­le­necek Kül­tür Sanat Gün­le­ri’nin 1-9 Eylül ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­le­şe­ce­ği bil­di­ril­di.

Ara Güler, Ataol Beh­ra­moğ­lu, Bedri Bay­kam, Tolga Sağ, İdil Biret ve Ayşen Bir­gör gibi bir­bi­rin­den de­ğer­li sa­nat­çı­la­ra ev­sa­hip­li­ği ya­pa­cak olan 12. Ay­va­lık Kül­tür Sanat Gün­le­ri’nde bu yıl 13 fark­lı me­kan­da 19 et­kin­lik ha­zın­lan­dı­ğı be­lir­til­di. Sanat yel­pa­ze­si­ni bu yıl daha geniş tut­tu­ğu or­ga­ni­zas­yon­da, mü­zik­ten ede­bi­ya­ta, söy­le­şi­den resim ve fo­toğ­raf ser­gi­le­ri­ne, ti­yat­ro­dan, dans gös­te­rim­le­ri­ne, atöl­ye ça­lış­ma­la­rın­dan, pa­nel­le­re kadar bir­çok et­kin­li­ği sa­nat­se­ver­le­rin be­ğe­ni­si­ne su­nu­la­ca­ğı kay­de­dil­di. Ay­va­lık Kül­tür Sanat Gün­le­ri’ne, Al­tı­no­va ile Kü­çük­köy Ma­hal­le­ri’nin yanı sıra Cunda Adası’nın ev­sa­hip­li­ği ya­pa­cak. Et­kin­lik­le­rin, 1 Eylül Per­şem­be günü Kü­çük­köy Cum­hu­ri­yet Kül­tür Mer­ke­zi’nde ise ünlü Fo­toğ­raf Sa­nat­çı­sı Ara Güler’in fo­toğ­raf ser­gi­si ve bel­ge­sel gös­te­ri­mi ile baş­la­ya­ca­ğı du­yu­rul­du.

CHP’li Ay­va­lık Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Gen­çer, Ay­va­lık’ın yüz­yıl­lar boyu sa­nat­çı­la­ra, bu sa­nat­çı­la­rın da Ay­va­lık’a ilham ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “Bu du­ru­mu geç­miş­ten gelen mi­ma­ri­miz­de gö­re­bil­mek müm­kün. Ay­va­lık’ın ta­nı­tı­mın­da büyük rol oy­na­yan bu or­ga­ni­zas­yon­la­rı sür­dür­dü­ğü­müz için ol­duk­ça mut­lu­yuz. Bu yılki or­ga­ni­zas­yon­la­rız­da hemen hemen bütün sanat dal­la­rı­na yer ver­me­ye ça­lış­tık. En önem­li or­ga­ni­zas­yon­la­rı­mı­zın biri gö­züy­le bak­tı­ğı­mız Ay­va­lık Kültü Sanat Gün­le­ri’nde bu yıl ara­mız­da ola­cak sa­nat­çı­la­ra şim­di­den te­şek­kür etmek is­ti­yo­rum. Bizi kır­ma­yıp, sa­de­ce sanat için bu­ra­da ola­cak­lar. Sa­nat­çı­la­rı­mı­zı, Ay­va­lık­lı sa­nat­se­ver­le­rin yanı sıra de­ğer­li mi­sa­fir­le­ri­miz­le bu­luş­tu­ra­ca­ğız. Ay­va­lık’ın yüzü ola­rak gör­dü­ğü­müz bu or­ga­ni­zas­yon­lar­da ül­ke­mi­zin ya­şa­dı­ğı ka­ran­lık gün­le­ri nebze de olsa da unu­tup ge­le­ce­ğe umut­la bak­mak is­ti­yo­ruz. Gelin bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zi sa­na­tın ışığı al­tın­da ke­net­le­ne­rek gös­te­re­lim” dedi.

Tun­cel YIL­MAZ / AY­VA­LIK (Ba­lı­ke­sir), (DHA)

Etiketler

Yorum yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.