Tuğrul Keskin

Bazı şi­ir­le­rin­de Azer Tuğ­rul Kes­kin, A.​Tuğ­rul Kes­kin ad­la­rı­nı kullanan Tuğrul Keskin İzmir Ata­türk Ti­ca­ret Li­se­si'ni bi­tir­di. Muğla İşlet­me Yük­sek Okulu'nda öğ­ren­ciy­ken yük­sek öğ­re­ni­mi­ni son­lan­dır­dı ve ti­ca­re­te atıl­dı. De­ği­şik iş­ler­de ça­lış­tı, yö­ne­ti­ci­lik yaptı. Piya Ya­yın­la­rı'nın ku­ru­cu­la­rı ara­sın­da yer aldı. Kes­kin Tür­ki­ye Ya­zar­lar Sen­di­ka­sı (TYS) , Ede­bi­yat­çı­lar Der­ne­ği ve Dil Der­ne­ği üye­si­dir.

Göle Bakma Durağı