Ankara’da Sergi

/ 24 Ağustos 2016 / 10 okunma / yorumsuz

TMMOB Mi­mar­lar Odası An­ka­ra Şu­be­si ta­ra­fın­dan, Kı­zı­lay/Konur Sokak’ta “Bina Kim­lik­le­ri- AN­KA­RA, Cum­hu­ri­ye­tin 25 Yılı” ko­nu­lu bir sergi ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Bu özel ça­lış­ma, Cum­hu­ri­yet’in bir ulus inşa etme pro­je­sin­den ilham alan, ken­di­si­ne has mi­ma­ri renk ve tını ara­ma­sı­nı konu et­mek­te­dir. Kent­li­lik bi­lin­ci­nin olu­şu­mu­na kat­kı­da bu­lun­ma­yı amaç­la­yan ser­gi­de An­ka­ra’nın ta­ri­hi bi­na­la­rı­na ait fo­toğ­raf­lar yer alı­yor. Sergi, edi­ni­len bil­gi­le­re göre sü­re­siz açık.

Ankara / Ahmet Zeki Yeşil

Yorum yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.