An­ka­ra tem­sil­ci­miz Ahmet Zeki Yeşil Didim’de ki­tap­la­rı­nı im­za­la­dı.

/ 1 Ağustos 2016 / 10 okunma / yorumsuz

Der­gi­mi­zin An­ka­ra tem­sil­ci­si İzmir­li mizah ya­za­rı/şair Ahmet Zeki Yeşil, Didim’de bu yıl 12’inci kez dü­zen­le­nen Al­tın­kum Ya­zar­lar Fes­ti­va­li’ne ka­tıl­dı. Konuk ya­zar­lar ara­sın­da tek mizah ya­za­rı/şair ola­rak ye­ri­ni alan Yeşil, 29 Tem­muz günü, yeni mizah ki­ta­bı “Senk­ro­nu Kaç­mış Gü­lüş­ler”i okur­la­rı­na im­za­la­dı. Didim Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ve 28 Tem­muz’da baş­la­yan fes­ti­val, 15 Ağus­tos’ta sona erecek.

Okur­la­rın il­gi­sin­den mem­nun olan Yeşil’e göre mizah, sa­nıl­dı­ğı­nın ak­si­ne ciddi bir iş. Ya­za­rın Fa­vo­ri Ya­yın­la­rın­dan çıkan üç ki­ta­bı bu­lu­nu­yor. Yeni mizah ki­ta­bı ise, son­ba­har ay­la­rın­da çı­ka­cak.

Ahmet Zeki Yeşil Kim­dir?
İzmir Buca Eği­tim Fa­kül­te­si Türk Dili ve Ede­bi­ya­tı bö­lü­mü me­zu­nu­dur. Yaz­ma­ya İzmir’de, mizah öy­kü­le­riy­le baş­la­dı. 90’lı yıl­lar­da yurt­dı­şın­da bu­lun­ma­sı ne­de­niy­le ya­zı­la­rı­na bir süre ara verdi. An­ka­ra’da ya­şa­yan ya­za­rın mizah yazı/öykü ve şi­ir­le­ri çe­şit­li der­gi­ler­de ya­yın­lan­mak­ta­dır.

 

Yorum yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.