Beethoven ödülünü Arda Doğan aldı

/ 25 Ağustos 2016 / 10 okunma / yorumsuz

Prag’da, 13 Ağus­tos’ta, “2016 Av­ru­pa Müzik Aka­de­mi­si” ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Şan Ya­rış­ma­sı”nda en büyük ödül olan “Be­et­ho­ven” ödü­lü­nü An­ka­ra Dev­let Opera ve Ba­le­si so­list sa­nat­çı­sı tenor Arda Doğan ka­zan­dı.

Çek Cum­hu­ri­ye­ti’nin baş­ken­ti Prag’da ger­çek­leş­ti­ri­len ya­rış­ma­da, Av­ru­pa Mü­zi­kA­ka­de­mi­si “Be­et­ho­ven Ödülü” için, dün­ya­nın seç­kin opera mü­dür­le­ri ve yö­net­men­le­ri jüri üye­li­ği yaptı.

15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi ne­de­niy­le yurt dı­şı­na çı­kı­şı ilk etap­ta müm­kün ol­ma­yan, pro­va­la­rı ka­çı­ran tenor Arda Doğan, tüm olum­suz­luk­la­rı aşa­rak ka­tıl­ma­yı ve Be­et­ho­ven ödü­lü­nü al­ma­yı ba­şar­dı. Doğan, 2016-2017 se­zo­nun­da or­kest­ra­lı üç kon­ser için şim­di­den Çek Cum­hu­ri­ye­ti’ne davet edil­di.

An­ka­ra­lı sa­nat­se­ver­ler, Dev­let Opera ve Ba­le­si 2016-2017 se­zo­nun­da, yeni yıl­dı­zı­mız tenor Arda Doğan’ı “Hoff­man’ın Ma­sal­la­rı” ope­ra­sın­da Hoff­man ro­lüy­le, “La Bohème” ope­ra­sın­da Ro­dol­fo ro­lün­de iz­le­me fır­sa­tı bu­la­cak.

Fatma Vatansever / Aydınlık

Etiketler

Yorum yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.