2019 Nobel Edebiyat Ödülü Peter Handke’nin oldu

/ 10 Ekim 2019 / 70 / yorumsuz

Bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü Avusturyalı oyun yazarı Peter Handke’ye takdim edildi. 

2019 Nobel Edebiyat Ödülü Peter Handke’nin oldu

10 Ekim 2019

2019 ÖDÜLÜ HAND­KE’NİN

Bu yılki Nobel Ede­bi­yat Ödülü’nü kimin ala­ca­ğı me­rak­la bek­le­ni­yor­du. Ödül, Avus­tur­ya­lı oyun ya­za­rı Peter Hand­ke’ye tak­dim edil­di. Hand­ke’nin Türk­çe’ye çev­ri­len ki­tap­la­rı ara­sın­da Ka­le­ci­nin Pe­nal­tı Anın­da­ki En­di­şe­si, Ço­cu­ğun Öy­kü­sü, Solak Kadın, Kısa Mek­tup Uzun Veda bu­lu­nu­yor.

PETER HAND­KE KİMDİR?

6 Ara­lık 1942’de Avus­tur­ya’da doğdu. Öz ba­ba­sı, daha o doğ­ma­dan an­ne­sin­den ay­rıl­dı ve an­ne­si daha sonra Peter Hand­ke’ye adını veren Bruno Hand­ke ile ev­len­di. Peter Hand­ke 1944 yı­lın­da aile­siy­le bir­lik­te Doğu Ber­lin’e göç etti, ama Ber­lin’in Rus­lar ta­ra­fın­dan ab­lu­ka al­tı­na alın­ma­sın­dan hemen önce ora­dan ay­rıl­dı­lar. On iki ya­şı­na kadar, din ağır­lık­lı eği­tim veren bir okul­da okudu, sonra nor­mal li­se­ye geçti. Anne ta­ra­fın­dan bü­yük­ba­ba­sı Slo­vak ol­du­ğu için küçük yaş­lar­dan baş­la­ya­rak bu kül­tü­re ilgi gös­ter­di. 1961 yı­lın­da hukuk fa­kül­te­si­ne girdi ve öğ­ren­ci­lik yıl­la­rın­da yaz­ma­ya baş­la­dı. İlk roman de­ne­me­si olan Die Hor­nis­sen’in Suhr­kamp Ya­yı­ne­vi ta­ra­fın­dan kabul edil­me­siy­le bir­lik­te eği­ti­mi­ni ya­rı­da bı­rak­tı. Bu ro­ma­nın ya­yım­lan­dı­ğı 1966 yı­lın­dan sonra Peter Hand­ke ya­zar­lık dı­şın­da bir iş yap­ma­dı. 1971 yı­lın­da an­ne­si in­ti­har etti. Ken­di­si­ni çok et­ki­le­yen bu olayı, Wunsch­lo­ses Ung­lück adlı ro­ma­nı­na konu edin­di. 1972 yı­lın­da eşin­den ay­rı­lan Hand­ke bu ev­li­lik­ten olan kı­zı­nı tek ba­şı­na bü­yüt­tü. Yet­miş­li yıl­lar­da Peter Hand­ke hem ki­şi­sel gö­rüş­le­ri ve yaşam tarzı, hem de baş­kal­dı­ran ki­şi­li­ği ne­de­niy­le faz­la­ca eleş­ti­ri aldı. 1973-78 yıl­la­rı ara­sın­da Paris’te, 1978-79’da Ame­ri­ka’da ya­şa­dı. 1979’da Salz­burg’a döndü.

2018 ÖDÜLÜ VERİLMEMİŞTİ

Ede­bi­yat dün­ya­sı­nın en pres­tij­li ödülü olan Nobel Ede­bi­yat Ödülü geç­ti­ği­miz yıl ve­ril­me­miş­ti. Ödü­lün geçen yıl ve­ril­me­me­si­nin ne­de­ni ise İsveç Aka­de­mi­si üye­le­rin­den bi­ri­si­nin ko­ca­sı­nın cin­sel is­tis­mar­la suç­lan­ma­sı, yar­gı­lan­ma­sı ve hüküm giy­me­siy­di. Söz ko­nu­su ge­liş­me ede­bi­yat dün­ya­sın­da şok et­ki­si ya­rat­mış­tı.

Geç­ti­ği­miz yıl ve­ril­me­yen 2018 Nobel Ede­bi­yat Ödülü, bu yıl tak­dim edil­di. Ödülü ka­za­nan isim Po­lon­ya­lı yazar Olga To­karc­zuk oldu.

 

Avatar

sanat ve edebiyat dergisi