2. TÜRKÇE BAYRAMI

/ 24 Ağustos 2016 / 39 views / yorumsuz

Yunus Emre Ens­ti­tü­sü ta­ra­fın­dan bu yıl 46 ül­ke­den 540 öğ­ren­ci­nin ka­tı­lı­mıy­la ye­din­ci­si dü­zen­le­nen “Türk­çe Yaz Okulu”, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı hi­ma­ye­le­rin­de İstan­bul’da 27 Ağus­tos’ta ger­çek­leş­ti­ri­lecek 2. Türk­çe Bay­ra­mı ile taç­la­na­cak.

Türk­çe Yaz Okulu ve 2. Türk­çe Bay­ra­mı ta­nı­tım top­lan­tı­sı, geçtiğimiz günlerde Çı­ra­ğan Sa­ra­yı’nda ya­pıl­dı.

Top­lan­tı­da ko­nu­şan Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Nabi Avcı, dün­ya­nın çe­şit­li ül­ke­le­rin­den gelen öğ­ren­ci­le­rin bir aydır çe­şit­li et­kin­lik ve eği­tim prog­ram­la­rı­na ka­tıl­dı­ğı­nı söy­le­di.

Türk­çe’nin büyük me­de­ni­yet­ler kuran bir mil­le­tin dili ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Avcı, “Her bi­ri­miz kendi ana di­li­mi­zi se­ve­riz ve ku­şa­tı­cı­lı­ğı­na ina­nı­rız. Bütün dil­ler birer mu­ci­ze­dir. Türk­çe­miz de ke­li­me ha­zi­ne­si­nin zen­gin­li­ği, ahen­gi ve me­caz­la­rıy­la ger­çek­ten güçlü bir dil­dir.” dedi.

Ka­tı­lım­cı öğ­ren­ci­le­re “Di­li­mi­zi ve kül­tü­rü­mü­zü öğ­ren­me­ni­zin siz­le­re büyük avan­taj­lar sağ­la­ya­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum.” diye ses­le­nen Avcı, sevgi dili Türk­çe’nin şa­iri­nin is­mi­ni alan Yunus Emre Ens­ti­tü­sü’nün or­ga­ni­zas­yo­nuy­la 7 yıl­dır ger­çek­le­şen Türk­çe Yaz Okulu prog­ra­mı­nın Türk­çe’yi ve Türk kül­tü­rü­nü ta­nıt­ma adına çok mühim bir iş­le­vi ye­ri­ne ge­tir­di­ği­ne inan­dı­ğı­nı an­lat­tı.

Bakan Avcı, bu yıl da 46 ül­ke­den 540 öğ­ren­ci­yi Tür­ki­ye’de mi­sa­fir et­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Ülke ola­rak, mil­let ola­rak çok önem­li bir ba­di­re­yi at­lat­tı­ğı­mız şu gün­ler­de, kork­ma­dan, çe­kin­me­den ül­ke­mi­ze gelen ve mey­dan­lar­da bi­zim­le bir­lik­te de­mok­ra­si­ye ve Tür­ki­ye’ye sahip çıkan öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze şük­ran­la­rı­mı ifade etmek is­ti­yo­rum.” diye ko­nuş­tu.

“Her zaman ka­pı­mız açık”

Öğ­ren­ci­le­rin 16 fark­lı şe­hir­de 20 üni­ver­si­te­nin mih­man­dar­lı­ğın­da ta­ri­hi ve tu­ris­tik alan­la­rı ge­ze­rek, Türk­çe’yi ye­rin­de öğ­ren­me ve Türk kül­tü­rü­nü ta­nı­ma fır­sa­tı bul­du­ğu­nu an­la­tan Avcı, şun­la­rı dile ge­tir­di:

“Güzel anı­lar bi­rik­tir­di­ği­ni­ze, güzel dost­luk­lar kur­du­ğu­nu­za ina­nı­yo­rum. Ül­ke­le­ri­ni­ze dön­dü­ğü­nüz­de ül­ke­mi­zi, kül­tü­rü­mü­zü ve ya­şa­dı­ğı­nız anı­la­rı­nı­zı aile­le­ri­niz­le, ar­ka­daş­la­rı­nız­la ve çev­re­niz­le pay­laş­ma­nı­zı, dost ve kar­deş ülke ola­rak size ve ya­kın­la­rı­nı­za her zaman ka­pı­la­rı­mı­zın açık ol­du­ğu­nu bil­me­ni­zi is­ti­yo­rum.

Yak­la­şık bir hafta sonra, 27 Ağus­tos’ta İstan­bul’da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı hi­ma­ye­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek Türk­çe Bay­ra­mı’nı siz­le­rin de ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Türk­çe Bay­ra­mı’nda mi­sa­fir öğ­ren­ci­ler, ‘İnsan ve Türk­çe’ te­ma­lı ka­pa­nış gös­te­ri­siy­le dün­ya­ya Türk­çe, barış, dost­luk ve sevgi me­saj­la­rı gön­de­recek. Dün­ya­nın bir­çok ye­rin­de sa­vaş­la­rın ya­şan­dı­ğı bir dö­nem­de böy­le­si­ne an­lam­lı bir mesaj çok önem­li bir çağrı ola­cak. Türk­çe Bay­ra­mı, 27 Ağus­tos’ta Ülker Sports Arena’da ger­çek­le­şecek.”

“Dil kül­tür­ler arası köprü va­zi­fe­si görür”

İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kadir Top­baş, bütün kül­tür­le­rin bir­bi­riy­le ge­çiş­ken ol­du­ğu­na ve ka­der­le­rin ortak ol­du­ğu­na inan­dık­la­rı­nı söy­le­di.

“Kişi ta­nı­ma­dı­ğı­nın düş­ma­nı­dır” sö­zü­nü ha­tır­la­tan Top­baş, “Bu du­rum­da biz­ler bir­bi­ri­mi­zi daha iyi ta­nı­yıp, dünya ba­rı­şı­na katkı ko­nu­sun­da daha et­ki­li ola­bi­le­ce­ği­mi­zi ifade etmek is­te­rim.” dedi.

Je­an-Ja­c­qu­es Ro­us­se­au’nun ha­tı­ra­tın­da, kim­li­ği­nin oluş­ma­sın­da, Os­man­lı sa­ra­yın­da saat ta­mir­ci­si ola­rak ça­lı­şan ba­ba­sı­nın İstan­bul’da ya­şa­ma­sı­nın kat­kı­sın­dan bah­set­ti­ği­ni an­la­tan Top­baş, şun­la­rı kay­det­ti:

“Bizim kadim me­de­ni­ye­ti­mi­zin, bir­çok de­ğe­ri­mi­zin dün­ya­ya ta­nı­tıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Lisan öğ­ren­mek sa­de­ce ko­nuş­mak değil, onun öte­sin­de de­ğer­ler­le bu­luş­mak an­la­mı­nı ta­şı­mak­ta­dır. Kül­tür­ler in­san­la­rın ortak mi­ra­sı ola­rak kabul edi­lir ve ya­şa­nır­sa top­lum­la­rın kal­kın­ma­sın­da büyük katkı sağ­lar. Dil kül­tür­ler arası köprü va­zi­fe­si görür ve kar­şı­lık­lı et­ki­le­şim ara­cı­dır. Dün­ya­ya öğ­ret­ti­ği güzel Türk­çe­miz ne­de­niy­le Yunus Emre Ens­ti­tü­sü’ne te­şek­kür edi­yo­rum. 2. Türk­çe Bay­ra­mı’nı bir­lik­te or­ga­ni­ze edip kut­la­ya­ca­ğız.”

Ka­pa­nış gös­te­ri­sin­de barış me­sa­jı ve­ri­lecek

Yunus Emre Ens­ti­tü­sü Baş­ka­nı Prof. Dr. Şeref Ateş, Tür­ki­ye’nin kül­tü­rü­nü, ta­ri­hi­ni, di­li­ni ve sa­na­tı­nı ta­nıt­mak, zen­gin kül­tü­rel bi­ri­ki­mi­ni pay­laş­mak, Tür­ki­ye’nin diğer ül­ke­ler­le kül­tü­rel alış­ve­ri­şi­ni ar­tı­rıp dost­lu­ğu­nu pe­kiş­tir­mek için ça­lış­tık­la­rı­nı an­lat­tı.

Ateş, 7 yılda 45 Türk kül­tür mer­ke­zi sa­yı­sı­na ulaş­tık­la­rı­nı, ilk defa bu yıl Ame­ri­ka kı­ta­sı­na adım at­tık­la­rı­nı, Güney Ame­ri­ka’da da bir mer­kez aç­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.

Son yıl­lar­da büyük ivme ka­za­nan kül­tü­rel dip­lo­ma­si­nin ge­liş­miş ül­ke­le­rin vaz­ge­çil­mez dip­lo­ma­si ka­nal­la­rın­dan biri ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Ateş, “Tür­ki­ye’nin son yıl­lar­da kay­det­ti­ği aşa­ma­la­rın et­ki­le­ri gö­rü­lü­yor. Tür­ki­ye al­gı­sı güç­len­dik­çe, Türk­çe’ye ve Türk kül­tü­rü­ne olan ilgi ar­tı­yor. Kimi ül­ke­ler­de Türk­çe ta­le­bi­ne cevap ver­mek­te güç­lük çe­ki­yo­ruz, ka­pa­si­te­mi­zin çok üze­rin­de ta­lep­ler­le kar­şı­la­şı­yor bir yan­dan yeni mer­kez­ler aç­ma­ya devam eder­ken bir yan­dan da mev­cut ka­pa­si­te­mi­zi güç­len­dir­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Eko­no­mi­si bü­yü­yen ül­ke­le­rin kül­tü­rel dip­lo­ma­si­yi ba­şa­rıy­la kul­la­nan ül­ke­ler ol­ma­sı­nın te­sa­düf ol­ma­dı­ğı­nı ve Tür­ki­ye’nin bu nok­ta­da ge­liş­tik­çe daha çok sal­dı­rı­ya maruz kal­dı­ğı­nı ve daha fazla teh­dit­le kar­şı­la­şıl­dı­ğı­nın gö­rül­dü­ğü­nü be­lir­ten Ateş, Tür­ki­ye al­gı­sı­nı yurt dı­şın­da en üst se­vi­ye­ye ta­şı­ya­cak­la­rı­nı ak­tar­dı.

Şeref Ateş, Türk­çe Bay­ra­mı’nda mi­sa­fir öğ­ren­ci­le­rin “İnsan ve Türk­çe” te­ma­lı ka­pa­nış gös­te­ri­siy­le dün­ya­ya “Türk­çe” barış, dost­luk ve sevgi me­saj­la­rı gön­de­re­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın de­di­ği gibi, bu iş­le­ri biz yap­maz­sak bi­ri­le­ri yapar. Biz bu iş­le­ri en iyi şe­kil­de yap­mak için ça­lı­şı­yo­ruz. Bize des­tek olan­la­ra da te­şek­kür­le­ri­mi­zi ifade etmek is­ti­yo­rum.” diye ko­nuş­tu.

admin

Cüneyt Tanyeri

Yorum yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.